ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งปธ.และบอร์ด กปน. 14 ราย

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้งปธ.และบอร์ด กปน. 14 ราย
14 ธันวาคม 2563
372

ประกาศราชกิจจาฯ แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง 14 ราย

เมื่อวันที่ 14 ..63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง ความว่า

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (26 กันยายน 2560) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง รวม 14 คน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (15 เมษายน 2563 และ 21 เมษายน 2563) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการดังกล่าวแทนประธานกรรมการ และกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป และได้มีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2560 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 และลงวันที่ 28 เมษายน 2563 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการดังกล่าวได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ และดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง รวม 14 คน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้

1. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ

2. พลเอก สิงห์ทอง หมีทอง กรรมการ

3. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา กรรมการ

4. นายกฤษดา กวีญาณ กรรมการ

5. นายชัยทัต แซ่ตั้ง กรรมการ

6. นายวรายุทธ เย็นบำรุง กรรมการ

7. นายประสิทธิ์ สืบชนะ กรรมการ

8. นายณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการ

9. หม่อมราชวงศ์ศศิพฤนท์ จันทรทัต กรรมการ

10. นายหร่อหยา จันทรัตนา กรรมการ

11. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ กรรมการ

12. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ

13. นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการ

14. นายจำเริญ โพธิยอด กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง