โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 อธิการบดี 4 นายกสภาฯ 37 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 อธิการบดี 4 นายกสภาฯ 37 กรรมการสภามหาวิทยาลัย
10 ธันวาคม 2563
1,253

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 4 อธิการบดี 4 นายกสภาฯ 37 กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี รวม 11 ฉบับ กรณีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดี นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 45 ราย ดังนี้

1.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0014.PDF

...

2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายสมชาย สันติวัฒนกุล

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0015.PDF

...

3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0016.PDF

...

4.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0017.PDF

...

5.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นายวิจิตร ศรีสอ้าน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0018.PDF

...

6.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายจอมจิน จันทรสกุล

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0019.PDF

...

7.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายสนิท เหลืองบุตรนาค

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0020.PDF

...

8.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นางสิริกร มณีรินทร์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0021.PDF

...

9.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 15 ราย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0022.PDF

...

10.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 11 ราย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0024.PDF

...

11.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 11 ราย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/288/T_0025.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง