Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ

Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ
10 ธันวาคม 2563
204

พม. ร่วมกับ MBK Center เปิดงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ”ร่วมส่งเสริมงานฝีมือกลุ่มเป้าหมาย ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. และบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และคนไร้ที่พึ่ง รวมทั้งภาคีเครือข่าย มาออกร้านจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–11 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่บริเวณลาน Avenue โซน A ชั้น G ศูนย์การค้า MBK Center เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แรมรุ้ง  กล่าวว่า กระทรวง พม. มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่แรกเกิด เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อีกทั้งการเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และการส่งเสริมภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษกิจและสังคมต่อประชาชนคนไทยในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายของ กระทรวง พม. ที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้ร่วมกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมาออกร้านจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้กลุ่มบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. และภาคีเครือข่าย

นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมทำบุญบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้กับกลุ่มเด็กในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศ จำนวน 6,464 คน อีกทั้งมีการเปิดรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนแต่งชุดไทยมาช้อปสินค้าฝีมือคนไทย ชิมอาหารไทย และชมโชว์แบบไทย จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการโอกาสจากสังคม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. พร้อมอิ่มบุญอิ่มใจกับการส่งมอบความสุขได้ที่งาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ...ได้บุญ” ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00-20:00 น. ณ บริเวณลาน Avenue โซน A ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง