กรมหม่อนไหม จัดงาน ครบรอบปีที่ 11 สืบสานศิลปหัตถก ภูมิปัญญาไหม

กรมหม่อนไหม จัดงาน ครบรอบปีที่ 11 สืบสานศิลปหัตถก ภูมิปัญญาไหม
4 ธันวาคม 2563
198

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 11 สืบสานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาไหมให้คงอยู่คู่ประเทศไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 11 ณ กรมหม่อนไหม ว่า กรมหม่อนไหมจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อันนำมาสู่การสถาปนากรมหม่อนไหมขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม วิจัย และพัฒนาหม่อนไหมทั้งระบบ รวมถึงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาไหมให้คงอยู่คู่ประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมา กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินงานภายใต้ภารกิจสำคัญเพื่อทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้การตลาดนำการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การยกระดับมาตรฐานสินค้า และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

160707530532

คลิปข่าว

“สินค้าหม่อนไหม ถือเป็นผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมการดำรงชีพแบบวิถีชาวไทย ซึ่งจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่คู่สังคมไทย ตลอดจนต้องมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการแปรรูปสินค้าตามความต้องการของตลาดอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงผ้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และในวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไป กรมหม่อนไหมจึงต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลจึงต้องพัฒนาตัวเอง ต้องมีการนำงานวิจัยและนวัตกรรมเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้ดียิ่งขึ้น ต้องกล้าคิด กล้าทำ บนพื้นฐานของความสุจริตเป็นที่ตั้ง รวมถึงจะต้องเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ พร้อมผลักดันและสนับสนุนการการพัฒนาหม่อนไหมทั้งระบบ และสนับสนุนทั้งเกษตรกรและภาคเอกชนที่จะเข้ามาต่อยอดให้สินค้าและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมมีชื่อเสียงระดับโลกต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว160707532037

ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตการประกอบอาหารจากหม่อนไหม และการออกร้านจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา กรมหม่อนไหมได้ดำเนินงานตามภารกิจและสนองงานพระราชดำริด้านหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง รวมถึงโครงการตามนโยบายของรัฐบาลและโครงการของกระทรวงเกษตรฯ มาโดยตลอด โดยในปี 2563 ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านหม่อนไหมทั้งระบบตั้งแต่การสร้างทายาทหม่อนไหม เกษตรกรหม่อนไหม จนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม เพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดหม่อนไหม ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลืองานด้านหม่อนไหม ทั้งในระดับศูนย์ ระดับเขต และระดับประเทศ โดยได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 3 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นระดับเขต จำนวน 6 คน ทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับเขต จำนวน 6 คน และพนักงานราชการดีเด่นของกรมหม่อนไหม จำนวน 34 คน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง