บอร์ดSCGP ไฟเขียวขายหุ้นกู้ 4 หมื่นล้าน อายุ2ปี

บอร์ดSCGP ไฟเขียวขายหุ้นกู้ 4 หมื่นล้าน อายุ2ปี
1 ธันวาคม 2563
4,140

บอร์ด บอร์ดSCGP ไฟเขียวยื่นไฟลิ่ง ขายหุ้นกู้ 4 หมื่นล้าน อายุ2ปี ต่อก.ล.ต.

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ บริษัทที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2563 ได้อนุมัติให้บริษัทเตรียมการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้แบบโครงการ อายุ 2 ปี (Medium Term Note: MTN) วงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (revolving basis) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้า


อย่างไรก็ตามบริษัทจะแจ้งจำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายแต่ละคราว รายละเอียดการจัดสรร ช่วงเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: