ตั้งสมัชชา “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5”

ตั้งสมัชชา “พระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5”
30 พฤศจิกายน 2563
411

“พระเทพศาสนาภิบาล” ประธานกก.หมู่บ้านศีล 5 หนุนสมัชชาฯ เข้ามาช่วยประสานงานศีล 5 แนะบูรณาการร่วมกับ “วัด ประชา รัฐฯ” และ อ.ป.ต.

อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง .นครปฐม มีงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง สังคมใหม่ในโลกหลังโควิด-19 จัดโดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) หรือ มจร วัดไร่ขิง โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งภายในงานได้มีพิธีจัดตั้งสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยแต่งตั้งพระสีหราชสมาจารมุนี (บุญเริ่ม จิรปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจ.นครราชสีมา เป็นประธานสมัชชาฯ

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวมอบนโยบายให้กับสมัชชาฯ ว่า สมัชชาฯ จะมีส่วนสำคัญในการเข้ามาช่วยประสานงานการทำงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และอยากให้บูรณาการงานศีล 5 ร่วมกับโครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(...) เข้าด้วยกัน อยากให้ช่วยกัน เพราะเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

ด้านพระมหาบุญเลิศ อินทฺปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ดำเนินการโครงการพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามโครงการเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา จึงได้ดำเนินการอบรมพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ไปแล้ว 3 รุ่น

เห็นว่าควรจัดตั้งเป็นสมัชชาฯ เพื่อเป็นเครือข่ายการทำงานของพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทั่วประเทศ โดยมีหน้าที่ดังนี้ 1.ประสานภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ เพื่อเกื้อกูลการทำงานระหว่างกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนองงานการขับเคลื่อนโครงการฯ 2.รวบรวมข้อเสนอจากภาคีเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการฯ 3.จัดประชุมสมัชชาพระสงฆ์ผู้นำขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประจำปี เพื่อรายงานผลดำเนินงานและกำหนดทิศทางการทำงาน

4.ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในพื้นที่ระหว่างเครือข่ายสมัชชาฯ ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 5.บูรณาการการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรทางสังคมทุกภาคส่วนและ6.เป็นแกนนำเครือข่ายพระสงฆ์เฝ้าระวังสื่อชวนเชื่อทางศาสนา ร่วมขับเคลื่อนหลักสัมมาวาจาเพื่อสร้างสังคมปราศจากประทุษวาจา

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง