‘ในหลวง-พระราชินี’ ทอดพระเนตร ‘โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว’ จ.นครสวรรค์

‘ในหลวง-พระราชินี’ ทอดพระเนตร ‘โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสระบ่อดินขาว’ จ.นครสวรรค์
24 พฤศจิกายน 2563
1,119

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว

160623339889

วันนี้ (24 ..63) เวลา  19.44  . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสระบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ที่นั้น พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาที่ประทับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว แล้วทรงพระดำเนินทอดพระเนตรทัศนียภาพบริเวณสระบ่อดินขาว

160623339890

160623339960

ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาที่ประทับ ไปทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด อาทิ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสร้อยขาว ปลากระโห้ ลงในสระบ่อดินขาว ทอดพระเนตรแปลงเกษตรกรรมของราษฎรผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์จากบ่อดินขาวโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณพื้นที่สระบ่อดินขาว สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 4 อำเภอตาคลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อเวลา 22.26 .

อนึ่ง สระบ่อดินขาว เป็นแหล่งน้ำพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อการบริโภคอุปโภคและพื้นที่ทำการเกษตรโดยพืชส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวโพด มันแกว หอมหัวใหญ่ แต่เดิมเมื่อปี 2458 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ดำเนินการขุดดินขาว ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปูนซีเมนต์ ที่ตำบลพรหมนิมิต   และลำเลียงขนส่งด้วยรถไฟ ส่งไปที่โรงผลิตปูนซีเมนต์บางซื่อ แต่ต่อมาไม่ได้ขุดดินขาวต่อ พื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นแอ่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 160,000 ลูกบาศก์เมตร  มีพื้นที่รอบบ่อ 1.320 กิโลเมตรพื้นที่บ่อรวมประมาณ 23 ไร่เศษ และพื้นที่ราบจำนวนประมาณ 766 ไร่   ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมนิมิต และหมู่ที่ 7 ตำบลช่องแค รวมถึงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลช่องแค  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จึงได้ดำเนินการให้ประชาชนทั่วไปเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตร และเพื่อการอยู่อาศัย

160623339948

160623339977

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษา และต่อยอด เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรอย่างมั่นคง  โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนาสระบ่อดินขาวให้เป็นพื้นที่รองรับการกักเก็บน้ำในฤดูฝน สำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป

160623340083

160623340047

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง