‘พระราชินี’ ทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน จ.เพชรบุรี

 ‘พระราชินี’ ทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน จ.เพชรบุรี
24 พฤศจิกายน 2563
1,976

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ตรวจเยี่ยมโครงการฯ เพื่อราษฎรอยู่ดี ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รองอธิบดีกรมชลฯ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

160617767535


เพจเรารักชลประทาน
เผยแพร่ภาพและข้อความว่า วันที่ 23 ..63) เวลา 15.30 . สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดนเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมพัฒนาพื้นที่ 8-1-48 ไร่ในพื้นที่ค่ายนเรศวร โดยการบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ พัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้แก่เกษตรกร ในการศึกษาดูงานและทดลองปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมด้านการเกษตรต่อไป กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวรตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ ได้กราบบังคมทูลข้อมูลโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตาม "หลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียง" พื้นที่ค่ายนเรศวร และ การบริหารจัดการน้ำโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง ในส่วนที่กรมชลประทานรับผิดชอบ พร้อมด้วยนายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 14 นายสันฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

160617767596


การดำเนินงานในโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนฯ
กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับพื้นที่จำนวน 8-1-48 ไร่ ขุดสระน้ำจำนวน 1 แห่ง ขุดนาปรับแต่งคันา จำนวน 7 กระทงพัฒนาระบบกระจายน้ำ จำนวน 3 ชุด ก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 9 หลังป้ายโครงการ ถัเก็บกักน้ำ และสะพานจำนวน 2 แห่ง แล้วเสร็จ

ต่อมา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำหุบกระพง  เพื่อทรงทอดพระเนตรและรับฟังการถวายบรรยายสรุป โครงการอ่างเก็บน้ำหุบกะพง อ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกระพง  และอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้ถวายบรรยายสรุปถึงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สำหรับโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหุบกะพง

ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีสำหรับอ่างเก็บน้ำหุบกะพงเดิม มีความจุ 410,000 ลูกบาศก์เมตรทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุอีกประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุ 560,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ ปริมาณน้ำปัจจุบัน 485,100 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 86.63

ทางด้านอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วเดิม มีความจุ 274,000 ลูกบาศก์เมตรทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุอีกประมาณ 140,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุ 414,000 ลูกบาศก์เมตร ดำเนินขุดลอกแล้วเสร็จปริมาณน้ำปัจจุบัน 379,800 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 91.74 ส่วนโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยทราย-หุบกะพง จากเดิม มีความจุ1,400,000 ลูกบาศก์เมตร ทำการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุอีกประมาณ 615,000 ลูกบาศก์เมตร รวมเป็นความจุ 2,015,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก ร้อยละ 88 ปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,498,900 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 77.18 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่การเก็บกักน้ำ ไว้ใช้ประโยชน์ของราษฎรตำบลเขาใหญ่และหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนที่จะมีขึ้นในอนาคต

160617767575

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง