‘ในหลวง’ พระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา

‘ในหลวง’ พระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
22 พฤศจิกายน 2563
492

“ในหลวง” พระราชทานทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียนทั่วประเทศ

160605456135

วันนี้ (22 พ.ย.63) เวลา 19.17 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จลง ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (..) และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (..) รุ่นที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุน พร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 9 และครูดีเด่นประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ และนำคณะนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตร 6 ปี ตามหลักสูตร 5 ปี และตามหลักสูตร 4 ปี ปีการศึกษา2562 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า 

"การที่โครงการทุนการศึกษา มีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูลนิธิ เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย ครูอาจารย์ทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุน นับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน

ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่ง ทั้งขอขอบใจทุกคน ทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษา ขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไป ให้เป็นผู้มีความรู้ดีมีความสามารถสูง มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามและมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ส่วนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ขอให้นำความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติ"

160605462342

160605462422


160605462425


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ... นับตั้งแต่ปี 2552 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน ... ไปแล้ว รวม 11 รุ่น จำนวน1,700ราย ได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รอบด้าน ให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีงาม มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 5 รุ่น จำนวน 600 รายส่วนใหญ่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐ และเอกชน และร้อยละ 70 คืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุน

160605462392

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง