‘ในหลวง-พระราชินี’ ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

‘ในหลวง-พระราชินี’  ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
21 พฤศจิกายน 2563
900

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก

160596134262

วันนี้  (22 ..63) เวลา 18.13 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยานายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายศาลฎีกา ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคณะข้าราชการ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร  ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชัยเทพ  จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสุธินี สมณะ ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสร็จแล้ว นางเมทินี  ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

160596134235

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทองนาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ลงในหลุม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัยประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

160596134223

160596134240

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายพงษ์เดช  วานิชกิตติกูลปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 120 ราย ตามลำดับ เสร็จแล้ว นายสนิท ตระกูลพรายงาม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายชัยเทพ จันทนจุลกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวง พระนครศรีอยุธยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรับรอง ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ บริเวณหน้าศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร 

160596134354

160596134393

160596134336

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเขตอำนาจศาล และวันเปิดทำการของศาลแขวงในบางจังหวัด พุทธศักราช 2500 ให้จัดตั้งศาลแขวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2500 เป็นต้นมา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2522 ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศาลมณฑลเก่า เมื่อ82 ปีก่อน ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยามีอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดี ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม 16 อำเภอ คือ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ อำเภอบ้านแพรก อำเภอลาดบัวหลวงอำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอบางไทร อำเภอบางบาลอำเภอวังน้อย อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี อำเภอบางซ้าย อำเภอผักไห่ อำเภอเสนาอำเภอมหาราช และอำเภออุทัย

ปัจจุบันศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

160596134356

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง