เช็ค! 'สินเชื่อ' เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 'โควิด-19' ธนาคารไหน ยังกู้ได้บ้าง?

เช็ค! 'สินเชื่อ' เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 'โควิด-19' ธนาคารไหน ยังกู้ได้บ้าง?

เช็คลิสต์ "สินเชื่อ" หรือ "เงินกู้" จากธนาคารต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ที่ยังเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อได้

"โควิด-19" กับผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มที่ยังไม่จบลงง่ายๆ ทำให้ "สภาพคล่อง" ของใครหลายๆ คนหายไป กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและธุรกิจ

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมบรรดา "สินเชื่อ" จากธนาคารต่างๆ ที่เปิดให้กู้สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ และพนักงานประจำ รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด" ที่ยังสามารถกู้ได้ในตอนนี้ (ณ วันที่ 21 พ.ย. 63) เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

ประกอบไปด้วยสินเชื่อ หรือ "เงินกู้" จาก 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย โดยมีโครงการสินเชื่อย่อย ดังนี้

  •  ธนาคารออมสิน 

โครงการ "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)" แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระวงเงิน 10,000 บาท และสำหรับผู้มีรายได้ประจำวงเงิน 50,000 บาท

160594466017

 

1. สินเชื่อเพื่อ สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 10,000 บาท 

 คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
- มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
- มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
- ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงิน 10,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
- ไม่ต้องมีหลักประกัน
- ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า" สำหรับผู้มีรายได้อิสระ ธนาคารออมสิน

 2. สินเชื่อเพื่อ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท 

คุณสมบัติ

- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
- ผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจาก
- ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น พนักงานบริษัทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เป็นต้น
- เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
- มีการตรวจสอบรายได้จากกรมสรรพากร (ถ้ามี) 

รายละเอียดสินเชื่อ

- ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
- ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
- ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี
- ผ่อนชำระ 36 งวด ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
- ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> "สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า" สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

160594535042

  •  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

โครงการ "สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19"

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

1. ลูกค้า ธ.ก.ส. เดิม
2. เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
3. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

รายละเอียดสินเชื่อ 

- อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

- เงื่อนไขการชำระคืน กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ ดังนี้ รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด, ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด และราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาท/งวด 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> ธ.ก.ส. 

160594527914

  •  ธนาคารกรุงไทย 

โครงการสินเชื่อ "กรุงไทยต้านภัยโควิด สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย"

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. SME บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
  2. SME ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม
  3. เป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

รายละเอียดสินเชื่อ

- วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา Term Loan  (T/L), วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

- วงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน 20 ล้านบาท

- หลักประกันที่ใช้ สถานประกอบการ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเปล่า เงินฝากประจำ

หมายเหตุ เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร ทั้งนี้ สินเชื่อจำนวนจำกัด วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินสินเชื่อจากภาครัฐที่ธนาคารออมสินกำหนดไว้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> ธนาคารกรุงไทย