ราชกิจจาฯ ประกาศการส่ง-นำเงิน ออกนอกประเทศ ฉบับที่ 10

ราชกิจจาฯ ประกาศการส่ง-นำเงิน ออกนอกประเทศ ฉบับที่ 10
20 พฤศจิกายน 2563
11,177

ราชกิจจาฯ ประกาศการส่ง-นำเงิน ออกนอกประเทศ ฉบับที่ 10

วันนี้ (20 พ.ย.63)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับที่ 10   ดังนี้ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกประกาศเป็นคำสั่งโดยทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้
 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 2 การส่งหรือนำเงินตราที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ออกนอกประเทศตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ให้สามารถดำเนินการได้เป็นการทั่วไปโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง

(1) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศโดยนิติบุคคลรับอนุญาตที่มิใช่บริษัทรับอนุญาตหรือโดยธนาคารในต่างประเทศ ในจำนวนไม่เกินมูลค่าของเงินตราหรือเงินตราต่างประเทศที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นส่งหรือนำเข้ามาเพื่อแลกหรือขายเป็นเงินตราที่เป็นธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่จะส่งหรือนำออกนอกประเทศดังกล่าว


(2) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยในจำนวนไม่เกินสองล้านบาท

(3) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศโดยนิติบุคคลรับอนุญาตที่มิใช่บริษัทรับอนุญาตหรือโดยธนาคารในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยส าหรับเงินตราที่ถอนจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศของธนาคารในต่างประเทศนั้นในจำนวนเกินกว่าที่กำหนดใน (2) เพื่อส่งหรือนำกลับไปยังประเทศดังกล่าวที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นตั้งอยู่

(4) การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศนอกจากกรณีที่กำหนดใน (1) และ (2) ในจำนวนไม่เกินห้าหมื่นบาท

ทั้งนี้ การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศตาม (1) และ (3) ให้ผู้ส่งหรือนำเงินออกและนิติบุคคลรับอนุญาตปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ศุลกากรรวมทั้งการรับรองว่าเป็นเงินตราตาม (1) และ (3) จริง ตามที่เจ้าพนักงานกำหนดไว้เพื่อการได้รับอนุญาตเป็นการทั่วไปนั้นด้วยแล้วแต่กรณี

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

                                                            ราชกิจจาฯ ประกาศการส่ง-นำเงิน ออกนอกประเทศ ฉบับล่าสุด

                                      ราชกิจจาฯ ประกาศการส่ง-นำเงิน ออกนอกประเทศ ฉบับล่าสุด

 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง