ตีตกวาระแรก! ร่างรธน. 'ไอลอว์-4 ร่างรายมาตรา' 2 ฉบับฉลุย เปิดทาง 'ตั้งส.ส.ร.'

ตีตกวาระแรก! ร่างรธน. 'ไอลอว์-4 ร่างรายมาตรา' 2 ฉบับฉลุย เปิดทาง 'ตั้งส.ส.ร.'
18 พฤศจิกายน 2563
1,753

มติที่ประชุมร่วมรัฐสภา ตีตกวาระแรก! ร่างรธน.ฉบับ "ไอลอว์" และ 4 ร่างแก้ไขรายมาตรา ส่วน 2 ฉบับฉลุย ปลดล็อก ม.256 เปิดทาง "ตั้งส.ส.ร."

การประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณา 7 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ล่าสุดที่ประชุมมีมติในชั้นรับหลักการในวาระแรก 7 ร่าง ได้แก่

1.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมมีมติ 576 ต่อ 21 เสียง งดออกเสียง 123 เสียง

2. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 (นายวิรัช รัตนเศรษฐกับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมมีมติ 647 ต่อ 17 เสียง งดออกเสียง 55 เสียง

160570923772

3. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 270 และมาตรา 271  เกี่ยวกับอำนาจ ส.ว. ปฏิรูปประเทศ(นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมมีมติ 213 ต่อ 35 เสียง งดออกเสียง 472 เสียง

4.ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 259 และยกเลิกมาตรา 272 ตัดอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ(นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมมีมติ 268 ต่อ 20 เสียง งดออกเสียง 432

5. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 279 ที่ระบุให้นิรโทษกรรม คสช. (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมมีมติ 209 ต่อ 51เสียง งดออกเสียง 460 เสียง

6. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 91 มาตรา 92 และมาตรา 94 และยกเลิกมาตรา 93 มาตรา 101 (4) และมาตรา 105 วรรคสาม  เพื่อใช้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (นายสมพงษ์กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมมีมติ 268 ต่อ 19 เสียง งดออกเสียง 432เสียง

ขณะที่ ร่างที่ 7. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ยกเลิกมาตรา 65 มาตรา 88 มาตรา 203 มาตรา 217 มาตรา 270 มาตรา 272 มาตรา 275 และมาตรา 279และยกเลิกหมวด 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 มาตรา 159 วรรคแรก มาตรา 162 วรรคแรก มาตรา 252 วรรคสอง มาตรา 256 และมาตรา 269 และเพิ่มหมวด 17 (นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 98,041 คน หรือ ฉบับไอลอว์เป็นผู้เสนอ)

ที่ประชุมมีมติ 212 ต่อ 139 เสียง งดออกเสียง 369 เสียง

โดยร่างที่ 1 และ 2 นั้น ถือว่าผ่านชั้นรับหลักการวาระแรก โดยมีคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง และมีเสียงส.ว.1ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 256 (3)

ขณะที่ ร่างที่ 3-7 คะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และขาดเสียงส.ว. 1 ใน 3 ไม่ผ่านชั้นรับหลักการในวาระแรก

ทั้งนี้มีสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 732 คน เข้าร่วมประชุม 727 คน แบ่งเป็นส.ว. 241 คน ส.ส. 486 คน   

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง