บอร์ด ‘โนเบิล’ ไฟเขียวเข้าร่วมทุน ‘ศรีสวัสดิ์’ ถือหุ้นSWP 20%

บอร์ด ‘โนเบิล’ ไฟเขียวเข้าร่วมทุน ‘ศรีสวัสดิ์’ ถือหุ้นSWP 20%
18 พฤศจิกายน 2563
256

โนเบิลฯ แจ้งตลท. ที่ประชุมบอร์ดอนุมัติเข้าลงทุนใน ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นSWP สัดส่วน20% มูลค่าซื้อขาย300ล้านบาท คาดธุรกรรมซื้อขายแล้วเสร็จภายในม.ค. 64 ผนึกศักยภาพรวมกันบริหารหนี้ เพื่อสร้างความหลากหลายและขยายโอกาสในการเข้าลงทุนธุรกิจไหม่

นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ บริษัท โนเบิลดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน ) เปิดเผยว่า บริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท. ) ในการเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ โดยบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน ) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมกาบริษัทฯ ครั้งที่9/2563 ซึ่งประชุมมื่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงกับบริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("SAWAD ") ภายใต้บันทึกข้อตกลงตังดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท บริหารสินทรัพย์ เอส ดับบลิว พี จำกัด ("SWP") บริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) แลดทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เป็นสำคัญและเป็นบริษัทย่อยของ SAWAD โดยมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นประมาณ300,000,000 บาท

โดยบริษัทฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO -CEO) และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (CO- CEO) เข้าเจรจากับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยที่บริษัท คาคว่าการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้องและธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564 ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังการเข้าตรวจสอบสถานะของ SWPตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SAWD อนุมัติการเข้าลงทุนในครั้งนี้ และบริษัทฯ จะสามารถเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างความหลากหลายและขยายโอกาสในการเข้าลงทุนธุรกิจไหม่ โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และฟื้นฟูสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยบริษัทฯ จะผนึกกำลังด้วยความ

ร่วมมือและความเป็นหนึ่งเดียวกับ SAWAD ผู้ดำเนินธุรกิจที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในแวดวงสถาบันการเงินมุ่งมั่นที่จะสรรหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและปลอดหลักประกัน รวมถึงฟื้นฟูและสร้างมูลค่าผ่านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยึดหยุ่น ตลอดจนริหารจัตการทรัพย์สินอย่างรวดเร็วฉับไว

อนึ่ง การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวไม่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลลการปฏิบัติกรของบริษัทจตทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน .. 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มติม)

นอกจากนี้ ขนาดของรายการไม่เข้าข่ายต้องเปิดผยสารสนเทศตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวัน 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์.. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง