SAWAD ไฟเขียว'ออมสิน'ซื้อหุ้น'เงินสดทันใจ"49% ลุยธุรกิจจำนำทะเบียนรถ

 SAWAD ไฟเขียว'ออมสิน'ซื้อหุ้น'เงินสดทันใจ
17 พฤศจิกายน 2563
357

บอร์ด SAWAD อนุมัติ ธนาคารออมสิน ซื้อหุ้นเพิ่มทุน-หุ้นสามัญเดิม เงินสดทันใจ 49% มูลค่ารวม1.5 พันล้านบาท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)หรือSAWAD แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด)อนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมการร่วมลงทุนกับ ธนาคารออมสิน ในบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด(FM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน


ทั้งนี้ธนาคารออมสินประสงค์จะเข้าร่วมลงทุนในจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท (เป็นมูลค่าการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน FM จำนวนไม่เกิน 1,300.50 ล้านบาท และมูลค่าการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน FM จากบริษัท จำนวนไม่เกิน 198.98 ล้านบาท ในราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมหุ้นละ 306 บาท)


สำหรับภายหลังจากการเข้าร่วมลงทุน ธนาคารออมสินจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49และบริษัทจะถือหุ้นสามัญใน FM ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ FM ภายหลังการเพิ่มทุน 


อนึ่ง บริษัท ธนาคารออมสิน และ FM จะตกลงกันในเงื่อนไขและรายละเอียดของการเข้าร่วมลงทุนในสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยการเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการแบ่งแยกธุรกิจระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้จัดวางมาตรการเพื่อขจัดหรือลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง