พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน ผ่านการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก CBI

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน ผ่านการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมจาก CBI
11 พฤศจิกายน 2563
176

พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ที่ออกโดยกระทรวงการคลังได้รับการรับรองด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติที่ไม่แสวงผลกําไร

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ที่ออกโดยกระทรวงการคลังได้รับการรับรองด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติที่ไม่แสวง ผลกําไรและมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนการลงทุนและการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการรับรองจาก CBI เป็นการยืนยันว่า พันธบัตรของรัฐบาลที่ออกผ่านเกณฑ์และมาตรฐานตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินที่ได้จากการระดมทุนที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากนักลงทุนนานาประเทศ

กระทรวงการคลังได้ดำเนินการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nation Sustainable Development Goals: UNSDGs) และความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน Climate Change โดยส่วนหนึ่งเป็นการออกพันธบัตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านการคมนาคมที่สะอาด (Clean Transportation) สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 วงเงิน 10,000 ล้านบาท  ซึ่งเป็นการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนรุ่นแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ออกโดยรัฐบาล และยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน

ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้มีการร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) เพื่อดำเนินการรับรองพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนที่ออกโดยกระทรวงการคลังข้างต้นกับ CBI ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการพัฒนาตลาดพันธบัตรสีเขียว เพื่อเป็นการผลักดันการระดมทุนเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคม และธรรมภิบาลของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

สบน. มีความมั่นใจว่า การได้รับการรับรองจาก CBI จะเป็นการยกระดับพันธบัตรสีเขียวและพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนของไทยตามมาตรฐานสากล และเป็นการแสดงจุดยืนของรัฐบาลในการสนับสนุนการระดมทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย สบน. มีแผนการจัดจำหน่ายพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนครั้งต่อไปในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 วงเงิน 20,000 ล้านบาท และกำหนดให้มีการออกพันธบัตรเป็นประจำเพื่อขยายความสำเร็จในการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนและสร้างสภาพคล่องในระยะยาว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: