ขึ้นทะเบียน VGREEN สู่หน่วยรับรองบัญชีก๊าซเรือนกระจก

ขึ้นทะเบียน VGREEN สู่หน่วยรับรองบัญชีก๊าซเรือนกระจก
6 พฤศจิกายน 2563
85

VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับใบรับรองระบบงาน ขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 (ISO 14065 : 2013) หน่วยงานแรกของประเทศไทย

VGREEN  หรือ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ได้ผ่านการตรวจรับรองระบบงาน และได้รับขึ้นทะเบียนเป็น หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation/Verification Body, VVB) ก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 หรือ ISO 14065 : 2013 เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย จาก สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (NAC, National Accreditation Council) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

โดยในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้จัดพิธีมอบใบรับรองระบบงาน : หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation/Verification Body, VVB) ก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 หรือ ISO 14065 : 2013 ในขอบข่ายการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร และขอบข่ายการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โอกาสนี้ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นผู้มอบใบรับรองระบบงาน : หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation/Verification Body, VVB) ก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 หรือ ISO 14065 : 2013 แก่ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี นายเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ นางสาว วัฒนาพร ฉิมเรศ ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองหน่วยรับรอง

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ดร.พฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผอ.สำนักประเมินและรับรองโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม มก. และ ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและทรัพยากรมนุษย์ คณะวนศาสตร์ มก. ร่วมแสดงความยินดี

160463761763

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนและทีมงานซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยจาก ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับใบรับรองระบบงาน : หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบ (Validation/Verification Body, VVB) ก๊าซเรือนกระจก มอก.14065-2560 หรือ ISO 14065 : 2013 เป็นหน่วยงานแรกของประเทศไทย และเราพร้อมที่จะนำอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ผ่านการรับรอง จะได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยร่วมอนุสัญญากับหลายประเทศทั่วโลก

“ความสำเร็จในวันนี้ มาจากทีมงานที่เข้มแข็ง ได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อม และ คณะวนศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้ผ่านการประเมินและขึ้นทะเบียนในด้านของผู้ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กร (CFO) จำนวน 7 คน ได้แก่ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง นายศุภโชค ตาปนานนท์ นายธนนนท์ นุชเนตร นางสาวสโรชา แดงศิริ ดร.ศรุดา สิทธิกิจปัญญา นางสาวนิศารัตน์ ใจยศเส้า นายธีรวัชร เพชระบูรณิน และในด้านของผู้ตรวจสอบ/ทวนสอบ T-VER ป่าไม้ และพื้นที่สีเขียว จำนวน 6 คน ได้แก่ ดร.นรินธร จำวงษ์ ผศ.ดร.รุ่งเรือง พูลศิริดร.เจษฎา วงค์พรหม นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ นายอนุชา ทะรา ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ"

นับว่าเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จนเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองที่มีศักยภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานสากล จาก สมอ.ในวันนี้ จะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนทำงานเพื่อสนับสนุนงานด้านก๊าซเรือนกระจกในระดับชาติและสากล ตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะสิ่งแวดล้อม คณะวนศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นผู้นำด้านตรวจสอบรับรองด้านก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย อย่างยั่งยืนตลอดไป

160463761823

สำหรับการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก ตาม มาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และค่าคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย อันเป็นการสนับสนุนงานด้านการประเมินและจัดการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับชาติและสากล โดยมีขอบเขตการตรวจสอบรับรอง ได้แก่

1. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร สาขาอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป การทำเหมืองแร่และการผลิตแร่ อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษและการพิมพ์ การขนส่ง การจัดการและกำจัดของเสีย การเกษตร ป่าไม้และการใช้ที่ดิน และกิจกรรมการบริการทั่วไป และ 2.โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานของประเทศไทย สาขา การตัดไม้และการทำสวนป่า และพลังงานอุตสาหกรรม ตาม มาตรฐานขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง