พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารพิเศษ ราชสกุล ‘ยุคล’

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารพิเศษ ราชสกุล ‘ยุคล’
5 พฤศจิกายน 2563
4,295

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ฯ จำนวน 3 ราย "ม.จ.จุลเจิม-ม.จ.เฉลิมศึก-ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล"

เมื่อวันที่ 5 พ.ย.63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ 

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไท ยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 15 แล ะมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
2. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
3. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563
ประกาศ วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

160457940852

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง