โมเดลเขตศก.พิเศษบูมพื้นที่ภาคใต้

โมเดลเขตศก.พิเศษบูมพื้นที่ภาคใต้
7 พฤศจิกายน 2563
309

ไทยกำลังมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC เพื่อเสริมศักยภาพการดึงดูดการลงทุน และขยายประโยชน์การใช้พื้นที่ซึ่งกันและกัน

ก่อนหน้านี้เคยมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ SEC เพื่อเสริมศักยภาพการดึงดูดการลงทุน และขยายประโยชน์การใช้พื้นที่ซึ่งกันและกัน

สำหรับแผนการพัฒนาพื้นที่ SEC ตามนโยยายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในยุทธศาตร์ชาติโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ให้พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ และทางออกทางทะเลของภาคใต้ตอนบนโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ผสานกับเทคโนโลยีและ นวัตกรรม และความได้เปรียบทางกายภาพและที่ตั้งของพื้นที่ รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

โดยรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตามกรอบแนวทางการพัฒนา

สถานการณ์การทำธุรกิจในพื้นที่SEC มีความคึกคักอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานสถิติธุรกิจจดทะเบียนในพื้นที่ช่วง9 เดือน(ม.ค.-ก.ย.)2563 จำนวน 1,626 ราย 

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง