'ประกันสังคม' จ่ายเงิน 'สงเคราะห์บุตร' 600 บาท รีบเช็คก่อนเสียสิทธิ์!

'ประกันสังคม' จ่ายเงิน 'สงเคราะห์บุตร' 600 บาท รีบเช็คก่อนเสียสิทธิ์!
15 พฤศจิกายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
44,175

เปิดเงื่อนไขและวิธีการขอรับเงิน "สงเคราะห์บุตร" สำหรับผู้ประกันตน "ประกันสังคม" มาตรา 33 และ 39 เดือนละ 600 บาท

ผู้ประกันตนในกองทุน "ประกันสังคม" มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีลูกอายุ 0-6 ปี มีสิทธิได้รับ "เงินสงเคราะห์บุตร" เดือนละ 600 บาท ในกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไข "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมเงื่อนไขและวิธีการขอรับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม ดังนี้
  •  สิทธิประโยชน์ 

- ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ต่อบุตรหนึ่งคน

- บุตรมีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

160440376140

  •  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับ "ประกันสังคม" 

- ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39

- จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

- สำหรับบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้ เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น)

- ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ เว้นแต่ผู้ประกันตนเป็นผู้ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย ในขณะที่บุตรมีอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนต่อจนอายุ 6 ปีบริบูรณ์

 

  • การเบิกสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตร

- สำนักงานประกันสังคมจะต้องทำการตรวจสอบ การนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน หากมีการนำส่งเงินสมทบครบ 12 เดือน ภายใน 36 เดือนก่อนบุตรคลอด จึงจะมีการย้อนหลังให้ไม่เกิน 1 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด ยกเว้น กรณีผู้ประกันตนมิได้นำส่งเงินสมทบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้ผู้ประกันตน ณ วันที่สิทธิเกิดขึ้นเท่านั้น

  •  สิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรหมดลงเมื่อไร? 

- เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ขวบปีบริบูรณ์

- บุตรเสียชีวิต 

- ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น

- ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

  •  วิธีรับเงิน "สงเคราะห์บุตร" 

- ขั้นตอนการขอรับประโยชน์ทดแทน

1. ผู้ประกันตนต้องกรอกแบบ สปส.2-01 พร้อมลงลายมือชื่อและนำมายื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา หรือยื่นขอรับทางไปรษณีย์โดยมีหลักฐานครบถ้วน (กรณีผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตร 3 คน ในคราวเดียวกันสามารถใช้แบบคำขอฯ ชุดเดียวกันได้)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐานและพิจารณาอนุมัติ
3. สำนักงานประกันสังคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา
4. พิจารณาสั่งจ่าย จ่ายเป็นรายเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ขอรับประโยชน์ทดแทน

- สถานที่ยื่นเรื่อง 

ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สะดวก (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข)

160438645688

ที่มา: ประกันสังคม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง