กรมประมงร่วมแม่โจ้พัฒนาบุคลากร

กรมประมงร่วมแม่โจ้พัฒนาบุคลากร
29 ตุลาคม 2563
129

กรมประมง จับมือ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งของทรัพยากรบุคคลในภาคการประมง

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงกับนายวีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า ทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การศึกษา และการพัฒนาบุคลากร ในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพทรัพยากรบุคคลภาคประมงให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ และขยายผลออกไปในวงกว้าง เพื่อให้การประมงมีความมั่นคง สร้างประโยชน์สู่เกษตรกรของประเทศให้ยั่งยืน

โดยมีกำหนดข้อตกลงร่วมกันในด้านความร่วมมือในการดำเนินการวิจัย การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรของกรมประมงเพื่อไปศึกษาต่อ ณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่ และอื่นๆ การให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านประมงในระดับต่าง ๆ การส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการกิจกรรมพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่วยงาน และกิจกรรมในด้านอื่น ๆที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน

นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย ยังได้ร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกับผู้บริหารกรมประมง ผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณาจารย์ของคณะฯ จำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ เป็นต้น

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้กรมประมงพร้อมให้ความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งการวิจัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งการที่จะสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการประมงให้กับนักศึกษา ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการในวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันในทุกมิติ และหวังว่าการแสวงหาร่วมมือในครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาคการประมงอันจะนำไปสู่การประมงที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป “

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง