ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563
29 ตุลาคม 2563
299

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ .. 2563    ความว่า

เพื่อให้บัญชียาหลักแห่งชาติมีการปรับปรุงแก้ไข ตามสภาพของปัญหาสุขภาพ วิทยาการ และข้อมูลเกี่ยวกับยาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องทันสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 8 (4) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ .. 2551 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ .. 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562

ข้อ 2 ให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

ข้อ 3 ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/254/T_0003.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง