SFTเปิดเทรดวันแรกต่ำจอง 2%อยู่ที่ 3.72บาท

SFTเปิดเทรดวันแรกต่ำจอง 2%อยู่ที่ 3.72บาท
29 ตุลาคม 2563
153

SFT ราคาเปิดเทรดวันแรก 3.72 บาท ลดลง 0.08 บาท หรือ  2.10% จากราคาจองที่  3.80 บาท   พบเสี่ยปู่ "สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล" ถือหุ้นอับดับ9 จำนวน3.08 ล้านหุ้น

บมจ. ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย)(SFT) เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ(mai)วันนี้(29 ต.ค.) โดยมีราคาเปิดที่3.72    บาท ลดลง 0.08 บาท หรือ  2.10% จากราคาจองที่  3.80 บาท  

SFT ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายฉลากฟิล์มหดรัดรูป สำหรับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าชนิดต่างๆ ให้กับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และกลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน เป็นต้น มีบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้วัตถุดิบ การออกแบบฉลาก รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการหดตัวของฉลากฟิล์มเพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังรับออกแบบและผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต และนำเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดที่ใช้รัดสินค้าบนพาเลทเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัท 

SFT มีทุนชำระแล้ว 220 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 320 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 120 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยเสนอขายให้บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท รวมจำนวน 78 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน จำนวน 30 ล้านหุ้น และเสนอขายให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท จำนวนไม่เกิน 12 ล้านหุ้น ในระหว่างวันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.80 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 456 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,672 ล้านบาท

สำหรับการกำหนดราคาหุ้น IPO ใช้วิธีสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book building) ของผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) โดยบริษัทมีกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม 2562-30 มิถุนายน 2563) เท่ากับ 59.71 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.14 บาท และอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 27.14 เท่า มี บมจ. บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ทั้งนี้พบ เสี่ยปู่ นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล  โดย บลจ.แอสเซทพลัส จำกัด ถือหุ้นอันดับ9  จำนวน 3,086,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.70%

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง