ครม.เคาะตั้งบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 'ฉัตรชัย' นั่งประธาน

ครม.เคาะตั้งบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 'ฉัตรชัย' นั่งประธาน
28 ตุลาคม 2563
740

ครม.เคาะตั้งบอร์ดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค "ฉัตรชัย" นั่งประธานกรรมการ พร้อมขอแก้ไขเพิ่มจำนวนในบอร์ดเป็น 15 คน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (28 ต.ค.) เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาไทยเสนอตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 11 คน ดังนี้


1.นายฉัตรชัย พรหมเลิศ เป็นประธานกรรมการ
2.นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร เป็นกรรมการ
3.นายดนุชา พิชยนันท์ เป็นกรรมการ
4.นายศักดิ์ เสกขุนทด เป็นกรรมการ
5.เรืออากาศโท กมลนัย ชัยเฉนียน เป็นกรรมการ
6.นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ เป็นกรรมการ
7.นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ เป็นกรรมการ8.นายเชวง ไทยยิ่ง เป็นกรรมการ
9.พลตำรวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ เป็นกรรมการ
10.นายพนิต ธีรภาพวงศ์ เป็นกรรมการ
11.พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ เป็นกรรมการ แทนนายสุรงค์ บูลกุล

โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน  ทั้งนี้ แต่วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ยังอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ


โดยให้คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ จำนวน 1 คน กรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 13 คน และผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้รัฐวิสาหกิจใดมีความจำเป็นต้องมีกรรมการเกินกว่าสิบเอ็ดคน ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีได้เป็นการเฉพาะราย แต่ทั้งนี้จำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินสิบห้าคน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง