"ฐากร" โดดสมัคร กสทช.ชุดใหม่-นักวิชาการดังแห่สมัครเพียบ

26 ตุลาคม 2563 | โดย ปานฉัตร สินสุข
2,310

'ก่อกิจ ซีอีโอ ปณท - วรรณพร สดช.'ร่วมด้วย -นักวิชาการแห่สมัคร รายชื่อผู้สมัคร 30 คน คัดเหลือแค่ 7 คน

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้ (26 ต.ค.) ในช่วงก่อนเที่ยง นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตรองเลขาฯกสทช.และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ยื่นใบสมัครเพื่อสรรหาเข้าเป็นคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช.ชุดใหม่แล้ว

โดยเป็นไปตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 7 ด้าน ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นั้น ผลการรับสมัครอย่างเป็น ณ ช่วงเช้าวันที่ 26 ตุลาคม ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครแล้ว จำนวน 32คน ได้แก่

1. นายวันชัย ผโลทัยถเกิง อายุ 63 ปี กรรมการอิสระ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สมัครด้านวิศวกรรม)

2. นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช อายุ 68 ปี นายกสมาคมสิทธิผู้บริโภค (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย์ อายุ 51 ปี อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

4. พลตรี วิเศษศักดิ์ สุนทรเกส อายุ 63 ปี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

5. พลตรี ศิริพงษ์ พุ่มพวง อายุ 56 ปี หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรองเสนาธิการทหาร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี มะนะเวศ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)

7. นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ อายุ 65 ปี อดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

8. นายณภัทร วินิจฉัยกุล อายุ 65 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียง (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

9. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย อายุ 60 ปี อดีตผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

10. พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร อายุ 64 ปี อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด , กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ อายุ 51 ปี รองอธิการบดี ฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สมัครด้านกฎหมาย)

12. นางสาวชวนชม กิจพันธ์ อายุ 60 ปี อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)

13. พันเอก อนุรัตน์ อินกัน อายุ 53 ปี อดีตรองผู้อำนวยการกองการศึกษา โรงเรียนข่าวทหารบก (สมัครด้านวิศวกรรม)

14. นายประพันธุ์ คูณมี อายุ 66 ปี ประธานบริษัท อมรินทร์กฎหมายและการบัญชี จำกัด (สมัครด้านกฎหมาย)

15. ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง รามสูต อายุ 53 ปี อาจารย์ประจำภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

16. นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา อายุ 48 ปี ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

17. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ อายุ 56 ปี ที่ปรึกษากรรมการ กสทช. (นายธวัชชัย จิตรภาษนนท์) (สมัครด้านวิศวกรรม)

18. นายชัยนันท์ งามขจรกุลกิจ อายุ 57 ปี รองอธิบดีอัยการ (สมัครด้านกฎหมาย)

19. พันเอก ดร. พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ อายุ 50 ปี กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม)

20. นายสมศักดิ์ อินทร์พันธุ์ อายุ 58 ปี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

(สมัครด้านกฎหมาย)

21. พลตำรวจเอก ณัฐธร  เพราะสุนทร อายุ 59 ปี ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครด้านกฎหมาย)

22. นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธา อายุ 58 ปี เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สมัครด้านเศรษฐศาสตร์)

23. รองศาสตราจารย์  ดร.อธิคม ฤกษบุตร อายุ  58 ปี อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม

24. นางอรษา มุขเตียร์  เปอร์ดี้ อายุ 65 ปี ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย (สมัครด้านกิจการกระจายเสียง)

25. พลอากาศโท  ดร. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ อายุ 57 ปี รองเลขาธิการคณะกรรมการ กสทช. (สมัครด้านวิศวกรรม)

26. นายนิมิตร หงส์ยิ้ม อายุ 54 ปี กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัยดรากอนอินเตรอ์กรุ๊ป จำกัด (สมัครด้านวิศวกรรม)

27. พลโท ดร. พิเชษฐ  คงศรีอายุ 60 ปี ข้าราชการบำนาญ กระทรวงกลาโหม(สมัครด้านกฎหมาย)

28. พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตาอายุ 60 ปี อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมัครด้านวิศวกรรม)

29. พลตรี วิเศษ เจริญสุขอายุ 57 ปี ผู้อำนวยการศูนย์โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรมการทหารสื่อสาร  กองทัพบก (สมัครด้านกิจการโทรทัศน์)

30. นายสยาม นิลวัฒน์ อายุ 48 ปี ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย (สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน)

31.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) (สมัครด้านโทรคมนาคม)

32.นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตรองเลขาฯกสทช.และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สมัครด้านกฎหมาย)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง