ปตท.ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตก๊าซฯรั่ว รายละ 5 ล้าน เจ็บสาหัส 5 แสน

ปตท.ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตก๊าซฯรั่ว รายละ 5 ล้าน เจ็บสาหัส 5 แสน
23 ตุลาคม 2563
861

ปตท.ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตก๊าซฯรั่ว รายละ 5 ล้าน เจ็บสาหัส 5 แสน

วันนี้ (23ตลุาคม2563นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พลังงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพลังงาน และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้ลงพืน้ ที่เกิดเหตุก๊าซธรรมชาติรั่วและเกิดเพลิงไหม้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เร่งเยียวยา ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ

160344695172

นายอรรถพล กล่าวว่า ปตท. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งญาติผ้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินที่เสียหายโดยล่าสดุ มีผู้เสียชีวิต รายบาดเจ็บ 66 ราย ซึ่งขณะนี้ ปลอดภัยและกลับบ้านได้แล้ว 37ราย ในการนี้ปตท. พร้อมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้ง หมด ทั้ง ค่า รักษาพยาบาลและค่าความเสียหายของทรัพย์สินอย่างเต็มที่และดีที่สุด อีกทั้ง ปตท.จะมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อ ช่วยเหลือครอบครัวผู้สียชีวิตรายละ 5,000,000บาท ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายละ 500,000 บาท ผู้ที่ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล รายละ 200,000 บาท และผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล รายละ 50,000 บาท สำหรับการชดเชยบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย อยู่ระหว่างประเมินมลูค่าและจะบรรเทาผลกระทบให้ดี ที่สุดโดยเร็ว นอกจากนั้น ปตท. ได้ร่วมกับจัง หวัดสมทุรปราการ จัดเตรียมที่พักชั่วคราว ณ วัดเปร็ง-ราษฎร์บารุง จัดหาอาหาร น้ำดื่ม และเครื่องใช้ที่จาเป็นให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกครัวเรือน และจัดหาที่พักรองรับในช่วงระหว่างการ ซอ่มแซมบ้านเรือน

ทั้งนี้ผู้บริหารและทีมงานของ ปตท. เร่งเข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอย่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่ และเร่งฟื้นฟูความเสียหายและสภาพแวดล้อมในชุมชน ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

160344697343

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นผู้แทน กระทรวงพลังงานในการประสานงานหลักบัญชาการและบริหารสถานการณ์ดังกล่าวในส่วนของกระทรวงพลังงาน ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

160344700353

นายอรรถพล กล่าวเพิ่มเติมว่าการประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯผ่านระบบท่อที่ผ่านมาปตท.ปฏิบัตัตาม มาตรฐานสากล ASME B31.8 อย่างเคร่งครัด มีการบารุงรักษาและตรวจสภาพท่อส่งก๊าซฯ เป็นประจำและตอเ่นื่องให้ มีความแข็งแรงและปลอดภัย โดยผลการตรวจสอบท่อส่งก๊าซฯ คู่ขนาน (เส้นที่ 2) บนบกที่เกิดเหตุด้วยกระสวย ตรวจสอบท่อ (Intelligent PIG) ล่าสดุ ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ปตท. ดาเนินการตาม มาตรฐานความปลอดภัยอย่างรัดกุมจะเร่งดาเนินการหาสาเหตที่แท้จริงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก โดยเร็ว

160344701647

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง