โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด'

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด'

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด"

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2563 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุด

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563

2. นายชูชาติ อัศวโรจน์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

160319947472