จุฬาฯ ออกประกาศเลี่ยงการเดินทางมาเรียน-ทำกิจกรรม-ปฎิบัติงาน ในวันที่ 17-18 ต.ค.63

จุฬาฯ ออกประกาศเลี่ยงการเดินทางมาเรียน-ทำกิจกรรม-ปฎิบัติงาน ในวันที่ 17-18 ต.ค.63
16 ตุลาคม 2563
234

"จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ออกประกาศให้นิสิต และบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางมาเรียน สอบ ทำกิจกรรม หรือปฎิบัติงาน ในวันที่ 17-18 ต.ค.63

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63 ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามในประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในวันที่ 17 และวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ตามที่รัฐาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 ประกอบกับมีการชุมนุมสาธารณะในบริเวณใกล้เคียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ 1 ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการเดินทางมาเรียน สอบ ทำกิจกรรม หรือปฎิบัติงาน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 และวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข้อ 2 ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตตามวันที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ขอให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในทุกรายวิชาเท่านั้นที่สามารถกระทำได้ หากรายวิชาใดไม่อาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ ขอให้งดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น

ข้อ 3 ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้มาปฎิบัติงานตามวันที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ปฎิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง และพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฎิบัติ ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฎิบัติงานโดยเคร่งครัด

ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฎิบัติงานหรือกำกับดูแลมอบหมายงานให้บุคลากรปฎิบัติตามที่เห็นสมควร

ข้อ 4 ในกรณีจำเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน หัวหน้าส่วนงาน หรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฎิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจสั่งให้บุคลากรคนหนึ่งคนใดมาปฎิบัติงานเท่าที่จำเป็นก็ได้

ข้อ 5 กรณีที่มีปัญหาหรือขัดข้องในการปฎิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฎิบัติงานหรือกำกับดูแล เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

160286186931

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง