ใครๆ ก็เรียนได้ "STOU Modular" เพิ่มทักษะนักขายออนไลน์

ใครๆ ก็เรียนได้
15 ตุลาคม 2563
386

มสธ.เปิดตัว2 รายวิชา "STOU Modular" ระดับต่ำกว่าปริญญา "สีสันภาษาจีน -นักขายออนไลน์" ชูการเรียนรู้ทางไกลออนไลน์100% เรียนแล้วทำงานได้จริง สามารถสะสมหน่วยกิต เพิ่มทักษะ ตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ เริ่มเปิดสมัครออนไลน์ พ.ย.นี้

อีกหนึ่งโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้แก่ตนเอง เมื่อทาง "มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.)" มหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลเต็มรูปแบบแห่งเดียวของประเทศไทย ได้เปิดโครงการ"STOU Modular" ระดับต่ำกว่าปริญญา หรือ Non Degree นำร่องใน 2 รายวิชา คือการจัดการขาย ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ และสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เป็นการจัดการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ที่เปิดกว้างทุกคนได้เรียนและนำไปสู่การใช้ได้จริง ใช้ประโยชน์จริง

วันนี้ (15 ..2563) .ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามสธ. กล่าวเปิดโครงการ STOU MODULAR “เพิ่มขีดความสามารถ...สร้างโอกาสที่ดีกว่า ว่า  มสธ.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้วยการสอนทางไกล ซึ่งทางมสธ.ได้พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการผู้เรียน และเหมาะสมกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การเรียนการสอนระดับต่ำกว่าปริญญา  STOU MODULAR ระบบที่จะช่วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนเกิดขึ้นและเป็นจริง

1602739160100

"แนวคิดการจัดระบบการเรียนการสอนแบบ Modular มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆโดยต้องเป็นระบบที่เอื้อให้ศึกษาด้วยตนเอง สื่อการศึกษาที่หลากหลายด้านเนื้อหาและรูปแบบ รวมถึงต้องเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ที่เรียกว่าระบบโมดูล หรือ Modular system ใช้หลักของหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อสร้างความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ สมรรถนะให้เกิดประสิทธิภาพจะยึดความสามารถของผู้เรียน ไม่ได้มุ่งเน้นเนื้อหาวิช ดังนั้น STOU Modular เป็นระบบที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใด ก็เรียนได้".ดร.วิจิตร กล่าว

สำหรับรายวิชาแบบโมดูล มีการกำหนดหน่วยกิตไว้ 10 หน่วยกิต และเทียบโอนเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตของมสธ.ได้โดยในส่วนของรายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ เรียน 1 หน่วยกิต 15 ชั่วโมง เรียนประมาณ 8 สัปดาห์ ซึ่งเนื้อหาการเรียนการสอน จะมีคลิป สารคดี เกี่ยวกับวัฒนธรรม มีการบรรยาย สัมภาษณ์ และการเรียน การเขียน อ่าน พูด ฟังภาษาจีน การประกอบคำ การแต่งประโยค  ขณะที่รายวิชาการจัดการขาย ความท้าทายที่ต้องใช้ศิลปะ เรียน 2  หน่วยกิต  30 ชั่วโมง  มีการเรียนเกี่ยวกับการขายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ เทคนิค  กลยุทธ์ในการขายต่างๆ ซึ่งการเรียนทั้ง 2 รายวิชาคาดว่าไม่เกิน2 เดือน

160273918436

อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ของการเรียนในระบบ  การสร้างทักษะ STOU Modular   ผู้เรียนสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไล์ เรียนแล้วมีการเทียมจำนวนหน่วยกิต พร้อมสะสมเข้าสู่การศึกษาปริญญาตรี ดังนั้น เรียนที่ไหน เวลาใดและทุกคนสามารถเรียนได้ มสธ.ได้พัฒนาแบบจำลองระบบการศึกษาทางไกล มสธ. 2561 ในระดับต่ำกว่าปริญญา(Non-degree Programs) โดยจัดแนวทางจัดการศึกษาในระบบโมดูลการสอน (Modular Approach)

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ. กล่าวว่าบริบทของสังคมและพฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หลายคนต้องการเรียนคอร์ดสั้นๆ ที่จะมาช่วยเติมเต็มทักษะอาชีพ และทักษะด้านอื่นๆ ซึ่ง STOU Modular  เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาเนื้อหาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการสร้างทักษะใหม่ (Re-Skill) การพัฒนาทักษะเพิ่มเติม (Up-Skill) และการพัฒนาทักษะใหม่ (New-Skill) เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของบุคคล หรือหน่วยงาน สามารถศึกษาได้ทั้งผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ขาดโอกาสที่ต้องการความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

160273921152

รศ.ดร.สมัครสมร  ภักดีเทวา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติม ว่า การจัดการศึกษาในรูปแบบโมดูลการเรียน เป็นชุดการเรียนที่ออกแบบให้ผู้เรียน สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนออนไลน์ และมีกิจกรรมร่วมเรียนรู้ มีจำนวนหน่วยกิต 1 – 3 หน่วยกิต โดยผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนด้วยตนเอง เมื่อศึกษาครบหลักสูตรจะได้รับใบสรรมถนะบัตร เป็นการรับรองความรู้ ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ของ modular.stou.ac.th ที่ปรับเหมาะให้รองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์ เป็นการเรียนรู้แบบ ubiquitous learning ได้ตั้งแต่เดือนพ..นี้ หรือจะสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 02 504 7720-1 และทาง Facebook ที่ @stoumodular

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง