‘พระราชินี-เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชโอรส-วัดอรุณ

‘พระราชินี-เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชโอรส-วัดอรุณ
14 ตุลาคม 2563
728

"ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปยังวัดราชโอรส-วัดอรุณ

วันนี้ (14 ต.ค.63) เวลา 17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปยังวัดราชโอรสาราม ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 3 ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น

160267703029

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 3 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

160267703144

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จ ฯ ไปถวายครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทุก นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน 100 ราย) เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามถวายของที่ระลึกแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็ออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นวัดที่ 2

160267702998

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ถึงวัดอรุณราชวราราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส สมเด็พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ

1602677031100

ทรงจุดธูปเทียนครื่องนมัสการบูชพระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 2 ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น

160267703283

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แค่พระสงฆ์รูปที่ 2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ

160267702965

เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เสด็จ ฯ ไปถวายครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน นายเกรียงศักดิ์ เพชรหมื่นไวยเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอาราม เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานของที่ระลึก (จำนวน 100 ราย) เสด็จ ฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายของที่ระลึกแด่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า 

160267702773

เสด็จ ฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพุ่มดอกไม้
แล้วทรงจุดธูปเทียนครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดรูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

160268038832

160268038819

160268038748

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง