แรงงานเฮ! ปี 64 จัดงบฝึกทักษะอีกกว่า 1,740 ล้านบาท

แรงงานเฮ! ปี 64 จัดงบฝึกทักษะอีกกว่า 1,740 ล้านบาท
14 ตุลาคม 2563
207

แรงงานเฮ! ปี 64 จัดงบฝึกทักษะทุกสาขาอาชีพ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ปัจจุบันประกาศแล้ว 83 สาขาอาชีพ สุดสุด 815 บาทต่อวัน

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 64 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้รับการจัดสรรจำนวน  1,742,087,000 ล้านบาท มีเป้าเหมายดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานของประเทศจำนวนทั้งสิ้น 4,129,910 คน แบ่งเป็น การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาทักษะลูกจ้างของตนเอง จำนวน 4,000,000 คน และดำเนินการเอง จำนวน 129,910 คน โดยจัดทำโครงการพัฒนากำลังคนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งด้านความมั่นคงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างความเสมอภาคทางสังคม ตามแนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนต

รมช.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า กพร. มีหน่วยงานกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานทุกกลุ่ม ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ ซึ่งรวมถึงแรงงานที่อยู่ในภาคการเกษตรด้วย การฝึกอบรมนั้นมีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว มีสาขาอาชีพให้เลือกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการ หรือต่อยอดสร้างรายได้  และเมื่อฝึกอบรมแล้วจะประสานกับกรมการจัดหางานในการหาตำแหน่งงานว่างให้แก่แรงงานที่ต้องการกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานแบบมีนายจ้าง แต่หากต้องการประกอบอาชีพอิสระแล้วไม่มีเงินทุน กพร. มีความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้บริการสินเชื่อ โดยมี บสย.ค้ำประกันการกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้แรงงานที่ผ่านการอบรม สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น จนสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัวต่อไป

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมนั้นมีตั้งแต่การฝึกทักษะให้กับแรงงานใหม่ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมาก่อน ในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน มีระยะเวลาการฝึก 2-4 เดือน และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการอีก 1-2 เดือน เพื่อฝึกภาคปฏิบัติเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริง สำหรับแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่เข้าฝึกอบรมบ้างแล้ว สามารถสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรยกระดับฝีมือ ระยะเวลาการฝึกมีตั้งแต่ 18 ชั่วโมง ถึง 60 ชั่วโมง หรือกรณีที่เป็นผู้ว่างงาน แรงงานทั่วไป ที่ต้องการนำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือต้องการเปลี่ยนอาชีพ กพร. มีหลักสูตรการฝึกระยะสั้นๆ เพียง 3 วัน (18 ชั่วโมง) ส่วนใหญ่เป็นสาขาอาชีพที่สามารถรับเหมางาน หรือเป็นอาชีพอิสระ เช่น การประกอบอาหาร การทำขนม ช่างก่อสร้าง ช่างปูกระเบื้อง ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อม เป็นต้น

ปัจจุบันแต่ละจังหวัดได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมแล้ว และจะเริ่มอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป อีกทั้งรอเงินงบประมาณที่กำลังจะโอนจัดสรรให้ด้วย โครงการที่จัดฝึกอบรมมีหลายโครงการที่สอดรับกับพื้นที่แต่ละจังหวัดด้วย อาทิ ทางภาคใต้จะมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จัดโครงการฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ นอกจากนี้ ยังมีการฝึกเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างความเสมอภาคแก่แรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือให้ได้รับอัตราค่าจ้างอย่างเหมาะสม มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สมัครฝึกอบรมได้ที่สถาบันหรือสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วไประเทศ หรือดูรายละเอียดที่ www.dsd.go.th เมนู สมัครฝึกอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2245 4035

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง