'นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน - วิธีการแบบเปิด' ลดเหลื่อมล้ำ

'นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน - วิธีการแบบเปิด' ลดเหลื่อมล้ำ
13 ตุลาคม 2563
296

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. จัด Workshop ครู ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ลดความเหลื่อมล้ำ หนุนความเสมอภาค การศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครู ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

160258127943

รองศาสตราจารย์จุมพล ราชวิจิตร  ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน กล่าวว่า   การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการอบรมครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 มีจุดประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด รวมทั้งแนวทางการดำเนินการของโครงการ  โดยผู้เข้าอบรม เป็นผู้ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้โครงการดำเนินไปได้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการ และครูระดับชั้น ป.1 – ป.3 จำนวน 150 คน จากโรงเรียนในโครงการ 30 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 29 โรงเรียน และจังหวัดนครสวรรค์ 1 โรงเรียน

160258132097

ด้าน รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า เมื่อเดือนเมษายน 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการจัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งของประเทศไทย 2 ปี ซ้อน ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างผลกระทบต่อมวลมนุษยศาสตร์สูงเป็นอันดับหนึ่งตามพันธะ Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติ โดยได้คะแนนสูงสุดด้านการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เท่าเทียมและตลอดชีพ ส่งเสริมความมีสุขภาพดีแก่ประชาชนทุกช่วงวัย ลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ทั้งในและต่างประเทศ และผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั่วโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

160258127945

“ฉะนั้นการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมให้เกิดการผสานการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามพันธะ SDGs อย่างแท้จริง นอกจากนั้น กิจกรรมที่จัดในวันนี้ ก็จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ซึ่งเป็นนวัตกรรมหลักของสถาบันฯ ได้ร่วมสังเกตชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรม ได้เห็นว่า ชั้นเรียนที่เน้นให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร และเพื่อให้ได้ชั้นเรียนแบบนั้น  ผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูต้องทำอย่างไร ต้องวางแผนในการดำเนินงานอย่างไร ดังนั้น การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีกำรแบบเปิด (Open Approach) ตามแนวคิด Whole School Approach”  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ กล่าว

160258128066

ทั้งนี้ กิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เวลา 2 วัน  ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563 มีพิธีมอบมอบหนังสือเรียนและสื่อการจัดการเรียนรู้แก่โรงเรียน แนะนำโครงการและชี้แจงปฏิทินการดำเนินงานของโครงการ โดย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการและที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน อีกทั้งยังมีการบรรยายเรื่อง “การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : นวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง” โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่วนกิจกรรมวันที่ 11 ตุลาคม 2563  เป็นการกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนแผนบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ภูมิศาสตร์โลก ในกิจกรรม รู้คิดกับโควิด-19 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียน คูคำพิทยาสรรพ์ จังหวัดขอนแก่น คุณครูผู้สอนคือคุณครูพัชรินทร์ สะตะ และมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ตามแนวคิด Whole School Approach

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: