เปิดแผนใช้เงินกองทุนส่งออก 1 พันล้าน เพิ่มศักยภาพแข่งขันของประเทศ

เปิดแผนใช้เงินกองทุนส่งออก 1 พันล้าน เพิ่มศักยภาพแข่งขันของประเทศ
13 ตุลาคม 2563
481

ครม. รับทราบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 237 โครงการ 1,047 ล้านบาท เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศปีงบประมาณ 2564 (แผนปฏิบัติการประจำปี 2564) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการระยะยาว กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 – 2568 และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564

สำหรับ สาระสำคัญ ประกอบด้วย 1. แผนปฏิบัติการระยะยาว กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปี 2564 – 2568 มีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นการดำเนินโครงการและกิจการเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการส่งออกสินค้าและบริการ เพื่อผลักดันความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 ของเอเซียน ภายในปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ , การเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด และการเร่งรัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์

2. แผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2564 จะแบ่งออกเป็น การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การผลักดันคลัสเตอร์เป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศของไทย การพัฒนาส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการ และการพัฒนาองค์กรสู่อนาคต มีทั้งหมด 62 โครงการ 62 โครงการ วงเงิน 718.8133 ล้านบาท

แผนการเจรจาเชิงรุกเพื่อเปิดตลาด โดยจะมีการประชุมเจรจาเชิงรุก และการปกป้องผลประโยชน์และการแก้ไขอุปสรรคทางการค้า มีทั้งหมด 161 โครงการ วงเงิน 57.9199 ล้านบาท การเร่งรัดทำการตลาดเชิงกลยุทธ์ โดยจะการรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่า และการผลักดันการค้าผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์ดิจิทัลและช่องทางการกระจายสินค้ารูปแบบใหม่ มีทั้งหมด 13 โครงการ วงเงิน 220.8693 ล้านบาท และงบงานตามนโยบายและมาตรการเร่งด่วน 1 โครงการ วงเงิน 50 ล้านบาท

โดยทั้งหมดนี้จะเป็นโครงการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 11 หน่วยงาน จำนวน 237 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,047,602,500 บาท ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่กำหนดไว้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง