ครม. ไฟเขียว 'มหาดไทย' ตั้ง 'บอร์ดผังเมือง'

ครม. ไฟเขียว 'มหาดไทย' ตั้ง 'บอร์ดผังเมือง'
12 ตุลาคม 2563
290

ครม. ไฟเขียว มหาดไทย โยก รองผอ. สำนักนโยบายและแผนพลังงาน, รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิง นั่ง ผู้ตรวจฯ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายฐิติ กวักเพฑูรย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และ นายภูมี ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง-ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย 1. นายปรีชา รณรงค์ ด้านการผังเมือง 2. นายสมชัย ศรีวิบูลย์ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3. นายโอฬาร ศักยโรจน์กุล ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 4. นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ ด้านนิติศาสตร์ 5. นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ ด้านเศรษฐศาสตร์ 6. นายชยพล ธิติศักดิ์ ด้านสังคมศาตร์ 7. นายสุรเจตส์ บุญญาอรุณเนตร ด้านสิ่งแวดล้อม 8. นายสด แดงเอียด ด้านประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 9. นายสรวิศ ธานีโต ด้านเกษตรกรรม


ผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง จำนวน 4 คน ได้แก่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ , นายวัฒนา เชาวสกู , นางพรศิริ มโนหาญ , นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: