โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 'เจฟฟรีย์ ดอนัลด์ ไนการ์ด'

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ 'เจฟฟรีย์ ดอนัลด์ ไนการ์ด'
9 ตุลาคม 2563
522

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ "เจฟฟรีย์ ดอนัลด์ ไนการ์ด" ผลักดันให้บ.ซีเกทบริจาคทรัพย์สิน 80 ล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ 9 ตุลาคม 2563 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ นายเจฟฟรีย์ ดอนัลด์ ไนการ์ด (Mr. Jeffrey Donald Nygaard) สัญชาติอเมริกัน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ในฐานะที่ได้กระทําความดีความชอบอันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย โดยเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการผลักดันให้ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด บริจาคทรัพย์สินให้แก่ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม รวมจํานวนทั้งสิ้น 80,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างสะพานกลับรถบริเวณถนนมิตรภาพ ตําบลสูงเนิน อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

160224590273

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง