ก.แรงงาน พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้ 'พลังงานทดแทน'

ก.แรงงาน พัฒนาทักษะ 4.0 ใช้ 'พลังงานทดแทน'
8 ตุลาคม 2563
233

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะแรงงานยุค 4.0 ด้าน "พลังงานทดแทน" ลดพึ่งพาน้ำมัน

นายธวัช  เบญจาทิกุล  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ  ชมกลิ่น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ศาสตราจารย์นฤมล  ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานมีนโยบายพัฒนายกระดับฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ มีงานทำ มีความมั่นคงทางรายได้ และเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมอบหมายให้ กพร. เร่งฝึกอบรมฝีมือแรงงาน Up – skill และ Re – skill เน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและการประกอบอาชีพซึ่งเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน กำลังได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนและมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน รวมถึงความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกด้วย

นายธวัช  กล่าวต่อไปว่า "พลังงานทดแทน" มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละภูมิประเทศ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้เพิ่มขึ้นและ กพร.เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ร่วมส่งเสริมการประยุกต์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานเพื่อทันต่อยุคเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปการพึ่งพาการใช้น้ำมัน และนำไปประกอบอาชีพได้จริง

โดยปี 2563 ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดของ กพร. ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ใน 12 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ราชบุรี อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี เชียงราย ตราด มุกดาหาร ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ บึงกาฬ และพัทลุง นำร่องการฝึกอบรมให้แก่แรงงานทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านงานช่างหรือด้านการเกษตรในหลักสูตร การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ดำเนินการแล้ว 842 คน ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการออกแบบในการติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์เซลล์การประยุกต์ใช้งานเพื่อการเกษตร อาทิ การติดตั้งเพื่อการเกษตรแบบอัตโนมัติ การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ได้กำชับหน่วยฝึกและครูผู้ฝึกให้มุ่งเน้นคุณภาพ พัฒนาการฝึกให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้ารับการฝึกซึ่งจากความตั้งใจ และการใส่ใจในรายละเอียดของกระบวนการฝึกดังกล่าว ส่งผลให้ กพร.ได้รับรางวัลการบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนา การบริการ ระดับดี ชุดฝึกภาคปฏิบัติการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ของ สพร.2 สุพรรณบุรี จากสำนักงาน ก.พ.ร. โดย นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบฯ จากรางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว เป็นกำลังใจและแรงผลักดันให้ กพร.มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นและก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานทำ มีรายได้ที่มั่นคงเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่อไป

ขณะนี้ กพร.เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดสระบุรี หลักสูตร การออกแบบและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักสูตร การประยุกต์ระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตร จังหวัดสุรินทร์ หลักสูตร เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะเวลาการฝึกตั้งแต่ 11-30 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ กำหนดการเปิดฝึกอบรม หรือ สอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 อธิบดี กพร.กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง