แต่งตั้ง 'พล.ร.ต. สุวิน แจ้งยอดสุข' นั่งบอร์ดการทางพิเศษฯ

แต่งตั้ง 'พล.ร.ต. สุวิน แจ้งยอดสุข' นั่งบอร์ดการทางพิเศษฯ
6 ตุลาคม 2563
831

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง "พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข" นั่งบอร์ดการทางพิเศษฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ (18 กรกฎาคม 2560) อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม 5 คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป และต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ (10 กรกฎาคม 2561) อนุมัติแต่งตั้ง นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวแทนประธานกรรมการเดิมที่ลาออก โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รวม 5 คน ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

1. นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ประธานกรรมการ

2. พลเรือตรีสุวิน แจ้งยอดสุข กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

4. นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชัย โสวรรณวณิชกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: