‘สุชาติ’ แต่งตั้ง 3 ที่ปรึกษา ‘รมว.แรงงาน’

‘สุชาติ’ แต่งตั้ง 3 ที่ปรึกษา ‘รมว.แรงงาน’
5 ตุลาคม 2563
669

“สุชาติ” แต่งตั้ง 3 ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน “นันทชาติ-เธียรรัตน์-อนันต์”

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.63  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามคำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี (เพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ข้อความระบุว่า ตามที่กระทรวงแรงงานในคำสั่งที่ 392/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีและคณะทำงานรัฐมนตรี และคำสั่งที่ 459/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรี (เพิ่มเติม) นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงมีคำสั่ง 1.ให้ยกเลิกความในข้อ 1.9 ของคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 392/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีและคณะทำงานรัฐมนตรีซึ่งแต่งตั้งให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ เป็นคณะทำงานรัฐมนตรี 2.แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเพิ่มเติม 1.พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี 2.นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี 3. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง