เปิดประวัติ 'สุริยา แสงพงษ์' ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ

 เปิดประวัติ 'สุริยา แสงพงษ์' ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ
3 ตุลาคม 2563
8,417

เปิดประวัติ "สุริยา แสงพงษ์" ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต กรณีหน้าที่สวนสัตว์สงขลาได้ก่อเหตุยิง "นายสุริยา แสงพงค์" ผอ.องค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบสวนกรณี "ลูกเก้งเผือก" สายพันธุ์พระราชทานหายปริศนาที่สวนสัตว์จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้เว็บไซต์ http://www.archives.mju.ac.th/ เผยประวัติ นายสุริยา แสงพงค์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช 2527 (แม่โจ้รุ่น 49) ปัจจุบัน ดํารงตําแหน่งนักบริหาร 4 ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายสุริยา แสงพงค์ นับเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและทําคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม โดยพิจารณาได้จากผลงานทางวิชาการเกษตร อาทิ จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ไทยในพื้นที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทํางานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ์นกกระเรียนสัตว์ป่าสงวนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดเลี้ยงบํารุงพันธุ์” และงานวิจัยร่วมกับโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งการจัดตั้งสถานีเพื่อดําเนินงานวิจัยฯ และ ทรงงานในบริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายสุริยา แสงพงค์ เป็นผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ แก่ชุมชนและสังคมอย่างมาก โดยพิจารณาได้จากการเป็นวิทยากรให้ แก่หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาในการบรรยายเรื่อง “การจัดทําสวนสัตว์สมัยใหม่และการจัดการสัตว์ป่า” รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบ ดําเนินโครงการก่อสร้างสวนนกส่วนพระองค์ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยที่ นายสุริยา แสงพงค์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและรับราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนเกิดคุณประโยชน์ต่อ ชุมชนและสังคมส่วนรวมดํารงและเชิดชูเกียรติยศเกียรติศักดิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์เก่าและคนทั่วไปจึงนับได้ว่า เป็นบุคคลที่มีเกียรติประวัติ และคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับ การสดุดีเกียรติคุณ ให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: