"วิชา" ชำแหละ6ปัญหาด้านกฎหมายที่พบจาก "คดีบอส-วรยุทธ" เสนอ "นายกฯ" เร่งสาง

1 ตุลาคม 2563
341

กรรมการอิสระ ชุดของ "อ.วิชา มหาคุณ" รายงานปัญหากฎหมาย ที่ได้จากการตรวจสอบคดี วรยุทธ อยู่วิทยา พร้อมเสนอปรับปรุง6กลุ่มกฎหมาย เพื่อสางปัญหา

        ผู้สื่อข่าวรายงาน  ว่า นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คือ คดีของนายวรยุทธ อยู่วิทยา ขับรถชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ เสียชีวิต ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยเร่งด่วน ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

        ทั้งนี้ในรายงานดังกล่าวมีบทสรุปในสาระสำคัญ คือ   ข้อเท็จจริงจากคดีของนายวรยุทธ แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่กระทบความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และหลักนิตรัฐ นิติธรรม ใน 6 ประเด็น ได้แก่

        1. การสอบสวนของตำรวจถูกแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชา ขาดความเป็นอิสระในการทำงาน และมีอิทธิพลแทรกแซง ทำให้เกิดการทุจริต บิดเบือนความจริงและพยานหลักฐานอย่างเบ็ดเสร็จ

        2.ขาดความเชื่อมโยงและความร่วมมือจากพนักงานสอบสวนและอัยการ

        3.ระบบกฎหมายมีช่องโหว่ ทำให้การสอบสวนและฟ้องร้อง ล่าช้า ไร้การควบคุมประสิทธิภาพ

        4. ความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมระหว่างคนมีสถานะทางเศรษฐกิจ

        5.ระบบกฎหมายเปิดช่องให้พนักงานในกระบวนการยุติธรรมทุจริตและประพฤติมิชอบ

        และ 6. การสอบสวนล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

           เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กติกาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1. ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ... เพื่อปฏิรูปตำรวจให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ​ มาตรา 258 ด้านกระบวนการยุติธรรม ที่ยกร่างโดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจ และร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.... ให้เข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติให้เร็วที่สุด

           2. ร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.... ที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการชุดที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ กรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานกมธ. และให้เพิ่มเติม ประเด็นสำคัญ คือ กำหนดมาตรฐานพิจารณาคดีอาญาที่เป็นธรรมตามหลักสากล ด้วยเพิ่มบทบาทของศาลเพื่อตรวจสอบถ่วงดุล ในกรณีมีความขัดแย้งของพนักงานสอบสวนและอัยการ , กำหนดให้พนักงานสอบสวนในคดีบางประเภทร่วมกับพนักงานอัยการในรูปแบบขององค์คณะ

           3. สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.... และร่างพ.ร.บ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้การพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดีอาญาโดยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประชาชนเข้าถึงง่าย โปร่งใส และป้องกันการผูกขาดการตรวจพิสูจน์ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

            4. สนับสนุนร่าางพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.... ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เพื่อกำหนดระยะเวลาทำงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรม ไม่ล่าช้า

           5.แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2563 ในประเด็นสำคัญ​คือ การมอบอำนาจให้รองอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาคำร้องขอความเป็นธรรมให้ทำอย่างชัดเจน , ให้อำนาจอัยการสูงสุดสั่งทบทวน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งของรองอัยการสูงสุด

           และ 6. ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาาความอาญา ในประเด็นดังต่อไปนี้ ยกเลิกมาตรา 145/1 ว่าด้วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจตรวจสอบคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของตำรวจ ที่เป็นเหตุขัดกันต่อการถ่วงดุลอำนาจระหว่างเจ้าหน้าาที่ในกระบวนการยยุติธรรมทางอาญา, สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ...​ของกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เฉอพาะสว่นที่ไม่ได้รวมกับพ.ร.บ.สอบสวนคดีอาญา พ.ศ...., ให้ศึกษาความเป็นไปได้ ต่อการแก้ไขกระบวนพิจารณาคดีอาญาจากระบบกล่าวหา เป็นระบบไต่สวน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง