เปิดแผนปั้นคนไปอุตฯเป้าหมาย

เปิดแผนปั้นคนไปอุตฯเป้าหมาย
2 ตุลาคม 2563
145

กพร.ปช.เห็นชอบแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ปี พ.ศ. 2564 - 2565พร้อมส่งเสริมและยกระดับแรงงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.) ครั้งที่ 1/2563โดยทีี่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้กพร.ปช.ประกอบไปด้วย 1.การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ภายใต้วิสัยทัศน์ “พัฒนากำลังแรงงานด้านยานยนต์ไทยให้มีมาตรฐานสมรรถนะในระดับสากล” 2.การดำเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อสอดรับนโยบายของรัฐบาลใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ3.การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการระบบข้อมูลด้านแรงงานเพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนในระดับชาติระหว่างรัฐและเอกชน และ 4.การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาพรวมของจังหวัด

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาวาระสำคัญ ได้แก่ แนวทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve ปี พ.ศ. 2564 - 2565 ของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมของส่วนราชการ โดยอาศัยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมถึงพิจารณาแนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่ของกพร.ปช.

 

 

ทั้งนี้พลเอกประวิตรแสดงความห่วงใยต่อการว่างงานของภาคอุตสาหกรรม จากผลกระทบของโควิด-19และจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้กำชับให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการพัฒนากำลังคนทุกระดับของประเทศรวมถึงส่งเสริมอาชีพคนพิการอย่างเป็นระบบให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทยในภาวะวิถีชีวิตใหม่

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: