'เยียวยาเกษตรกร' ปิดแล้ว! ธ.ก.ส. ยังเหลือโครงการช่วยเหลือ 'เกษตรกร' ได้อีกบ้าง?

'เยียวยาเกษตรกร' ปิดแล้ว! ธ.ก.ส. ยังเหลือโครงการช่วยเหลือ 'เกษตรกร' ได้อีกบ้าง?
30 กันยายน 2563 | โดย กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
24,925

รวบลิสต์โครงการช่วยเหลือ "เกษตรกร" อื่นๆ จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ "ธ.ก.ส." หลังโครงการ "เยียวยาเกษตรกร" สิ้นสุดโครงการ 30 ก.ย.นี้

30 ก.ย. 63 นับเป็นวันสุดท้ายของโครงการ "เยียวยาเกษตรกร" ที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" โดยภายในวันสุดท้ายก่อนปิดระบบ ซึ่งขณะนี้ยังคงมีเกษตรกรอีกกลุ่มที่ยังอยู่ในสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามมาตรการ นั่นคือเกษตรกรที่ยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอน คือ ลงทะเบียนทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่ยังขาดเลขที่บัญชีรับโอนเงิน โดยการโอนเงิน ธ.ก.ส. จะโอนให้รอบเดียว 15,000 บาทต่อราย และหากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว ระบบก็จะยุติการโอนเงินให้

ดังนั้น หากใครที่ยังสงสัยว่าตนเองอยู่ในข่ายดังกล่าว สามารถตรวจสอบสถานะได้ทางเว็บไซต์ในโครงการเยียวยาเกษตรกร หรือ โทร. 0 2558 6555 โดยด่วน! 

อย่างไรก็ตามแม้โครงการ "เยียวยาเกษตรกร" จะปิดตัวลงแล้ว แต่ "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร" หรือ "ธ.ก.ส." ยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือ และสนุบสนุนเงินทุนสำหรับ "เกษตรกร" ต่อไป

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมโครงการต่างๆ หลังจากนี้ ที่เกษตรกรยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม หรือขอรับความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ได้ ดังนี้

 1. สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 

รายละเอียดสินเชื่อ 

- อัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตรา 0.1% ต่อเดือน

- กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ โดย รายเดือน 24 งวด 429.17 บาท/งวด ส่วน ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาท/งวด

160140076386

160140100559

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

 2. สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. 

วงเงินกู้ มียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท กู้ได้สูงสุดถึงร้อยละ 90 ของเงินฝาก หรือสลากออมทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย
- กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวก เพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี
- กรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส.

ระยะเวลาการชำระคืน ไม่เกิน 1 ปี

หลักประกัน
เงินฝากที่ ธ.ก.ส. ออกสมุดคู่ฝาก ใบรับฝาก สลากออมทรัพย์

เอกสารประกอบการขอกู้
- สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ หรือผู้มีอำนาจทำการแทน(นิติบุคคล)
- สำเนาทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น

*ค่าธรรมเนียมในการกู้เงินฉบับละ 200 บาท

 3. โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน 

 160140156717

ที่มา: สินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง