ประกาศตั้ง 'สุรพงษ์-อรุณ' ผู้ช่วยเลขาธิการ-ผู้ตรวจการ ป.ป.ช.

ประกาศตั้ง 'สุรพงษ์-อรุณ' ผู้ช่วยเลขาธิการ-ผู้ตรวจการ ป.ป.ช.
30 กันยายน 2563
565

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศตั้ง "สุรพงษ์-อรุณ" เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ-ผู้ตรวจการ ป.ป.ช.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีเนื้อหารระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ ให้ดำงตำแหนประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

2. พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ ภาค 1 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พศ. 2563 เป็นตันไปประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

160138989056

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: