พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ "ธรรมศึกษา"

พัฒนาห้องเรียนออนไลน์
29 กันยายน 2563
61

มจร วัดไร่ขิง พัฒนาห้องเรียนออนไลน์ "ธรรมศึกษา" กระตุ้นการเรียนรู้วิชาธรรมวิภาค ยึดแนวคิดการสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนสำเร็จรูป

พระมหาสาทร บุญชูยะ ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง .นครปฐม กล่าวว่า  ตามที่ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.)  เมื่อวันที่ 19 .. 2557 ได้รับทราบการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 .. 2557 นั้น

จากการศึกษา สภาพการศึกษาธรรมศึกษาในปัจจุบัน พบว่า ยังมีปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนหลายประการ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ คือ วิธีการเรียนการสอนในแบบเดิมๆ เช่น ให้ท่องจำ เป็นต้น ทำให้นักเรียนเบื่อหน่าย อีกทั้งผู้เรียนยังมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาธรรมะ เห็นว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อไม่น่าสนใจ อีกทั้งผู้สอนขาดเทคนิคและวิธีการสอนที่น่าสนใจ

แม้ว่าผู้สอนจะมีความรู้ดีและมีความตั้งใจในการสอนแต่ถ้าผู้สอนขาดเทคนิคและวิธีการสอนก็จะทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่บรรลุเป้าหมาย ขาดการพัฒนาแบบเรียนการผลิตตำราเสริม หรือคู่มือประกอบการเรียน หนังสือตำรา เอกสาร แบบเรียน ใช้ภาษาที่ยากต่อการทำความเข้าใจของผู้เรียน เนื้อหาสาระไม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวุฒิภาวะของผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนการสอนไม่ทันสมัยต่อการเรียนรู้ของเด็กรุ่นใหม่ ครูผู้สอนใช้วิธีบรรยายทำให้เบื่อง่าย  ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จูงใจให้เรียน ขาดสื่อการเรียนการสอนที่จะให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมในการคิดและพัฒนาตนเอง

ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต กล่าวอีกว่า  ดังนั้นจึงเริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้วิชาธรรมวิภาคสำหรับนักเรียนธรรมศึกษาชั้นตรี โดยมีพระเจริญพงษ์ วิชัย เป็นหัวหน้าโครงการฯด้วยการสร้างห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) ยึดแนวคิดการสร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทบทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น กำหนดเริ่มดำเนินการโครงการทดลองใช้ห้องเรียนออนไลน์ต้นปี 2564 ที่โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม.ลำพญา .บางเลน .นครปฐม เป็นโรงเรียนนำร่อง และคาดว่าจะนำห้องเรียนออนไลน์ไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ แจกจ่ายให้สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใช้เป็นห้องเรียนออนไลน์ฟรีต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง