‘ดอยคำ’ เชิญคนรุ่นใหม่ ‘เต ตะวัน’ ร่วมเปิดแคมเปญ ‘มะเขือเทศที่รัก’

‘ดอยคำ’ เชิญคนรุ่นใหม่ ‘เต ตะวัน’ ร่วมเปิดแคมเปญ ‘มะเขือเทศที่รัก’
28 กันยายน 2563 | โดย วลัญช์ สุภากร
290

“ดอยคำ” เปิดแคมเปญ “มะเขือเทศที่รัก” เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’ และแนะนำผลผลิตให้คนรุ่นใหม่รู้จัก พร้อมเชิญตัวแทนคนรุ่นใหม่ “เต ตะวัน วิหครัตน์” ร่วมสาธิตทำ ผัดไทยไข่โสร่ง ที่ใช้น้ำมะเขือเทศดอยคำเป็นส่วนประกอบก็อร่อยเด็ด

น้ำมะเขือเทศ เป็นผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจของ ดอยคำ ซึ่ง ดอยคำไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ แต่เปรียบเสมือน สื่อกลางคอยสร้างความผูกพันระหว่าง เกษตรกรไทยกับ ชาวเมือง

เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศที่อุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขต ภาคอีสานตอนบนตลอดแนวฝั่งแม่น้ำโขง บนพื้นที่ราว 23,000 ไร่ ครอบคลุมจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และอุดรธานี จนมีคำกล่าวเรียกพื้นที่นี้ว่า เส้นทางสายมะเขือเทศ (Tomato Belt) ของประเทศ

เรื่องราวของ ‘ดอยคำเกิดขึ้นหลังจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9’ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จประพาสต้นภาคเหนือในปีพ.ศ.2512 ทอดพระเนตรเห็นปัญหาการปลูกฝิ่นอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาความทุกข์ยากลำบากของราษฎรบนพื้นที่สูงของประเทศ

160128894291

ทรงใช้ "การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" แก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร (ภาพ : ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์)

ทรงมีพระราชดำริใช้ การเกษตร แก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นและความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อทรงคิดไตร่ตรองแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ.2515 และจัดตั้ง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จังหวัดเชียงรายในปีพ.ศ.2517 

ทรงคิดรอบด้านไปถึงการจัดตั้งโรงงานหลวงฯ ใกล้บ้านเกษตรกร เพื่อรับซื้อผลผลิตในราคาเป็นธรรม เกษตรกรเองก็สะดวกในการขนส่งผลผลิต ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สูงภาคเหนือมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้นในปีพ.ศ.2521 พระองค์ก็ได้พระราชทานชื่อ ดอยคำ ให้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์จากโรงงานหลวงฯ ทั้งสองแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่คือพืชผัก-ผลไม้เมืองหนาว

160128902944

ทรงติดตามผลการจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปฯ (ภาพ : ชาญณรงค์ พรดิลกรัตน์)

160129226842

เรื่องราว ‘น้ำมะเขือเทศดอยคำเริ่มต้นในปีพ.ศ.2524 เมื่อ ในหลวงรัชกาลที่ 9’ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรใน เส้นทางสายมะเขือเทศภาคอีสานตอนบน

ทรงมีพระประสงค์ให้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) รับซื้อ มะเขือเทศ จากเกษตรกรในพื้นที่มาแปรรูปเป็น น้ำมะเขือเทศออกจำหน่าย เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ที่ประชาชนมีความเป็นอยู่แร้นแค้น ขาดแคลนอาหารและน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

จากนั้นในปีพ.ศ.2537 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (Doi Kham Food Products Co.,Ltd.) เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยรองรับผลผลิตของ มูลนิธิโครงการหลวงและ เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง 3 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ 'ดอยคำ'

ที่สำคัญคือ เป็นการดำเนินงานในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม โดยน้อมนำ ‘ศาสตร์พระราชามาใช้แก้ไขปัญหาเพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา

160128919393

ลูกหล้าขนตางอน มะเขือเทศพันธุ์เนื้อของดอยคำ

ประกอบกับการต่อยอดองค์ความรู้จาก ทีมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรดอยคำ ดูแลและติดตามผลอย่างใส่ใจ ทำให้ได้มะเขือเทศพันธุ์เนื้อ ลูกหล้าขนตางอน ลักษณะสายพันธุ์ที่ให้ผลใหญ่ เนื้อแน่น สีแดงสด ขนาดผลใหญ่ไม่น้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงงอนขึ้นเหมือนขนตา ให้เกษตรกรได้เพาะปลูก

ส่งผลให้ปัจจุบันเกิดการ รับซื้อผลผลิตมะเขือเทศจากเกษตรกรภาคอีสานตอนบน เข้าสู่กระบวนนการผลิต ณ โรงงานหลวงฯ จำนวนสูงถึง 12,000-15,000 ตัน/ปี ดูแลและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรฯ ของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) จำนวน 800 ราย สร้างอาชีพให้คนในชุมชน 250 คน

วันนี้ ดอยคำ เป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์มะเขือเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ปราศจากวัตถุกันเสีย ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่น ดังนี้

  • น้ำมะเขือเทศ ขนาด 200 มิลลิลิตร ได้จำนวน 2.7 ล้านกล่อง/ปี, ขนาด 1,000 มิลลิลิตร จำนวน 1.7 ล้านกล่อง/ปี
  • ซอสมะเขือเทศ จำนวน 500,000 ขวด/ปี
  • มะเขือเทศเชอร์รี่อบแห้ง จำนวน 1.2 ล้านซอง/ปี ผ่านกระบวนการอบแห้งอย่างพิถีพิถัน ไม่เจือสี ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์
  • น้ำมะเขือเทศ 100% ผลิตจากมะเขือเทศต้นฤดู ระดับความสุก 85% รสชาติเข้มข้น จำนวนจำกัด 300,000 กระป๋อง/ปี
  • มะเขือเทศเข้มข้นสำหรับอุตสาหกรรม จำนวน 2,500 ตัน/ปี

อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ น้ำผลไม้พรีเมียม (น้ำเสาวรส น้ำมะม่วง น้ำลิ้นจี่ น้ำสตรอว์เบอร์รี น้ำฝรั่ง) มะเขือเทศทาขนมปัง รสชาติเข้มข้นของเนื้อมะเขือเทศแท้แบบไม่เติมน้ำตาล ผสานรสสัมผัสเอกลักษณ์จากพริก, น้ำผึ้ง, ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อีกกว่า 200 รายการ

160128931651

ครอบครัวผลิตภัณฑ์มะเขือเทศดอยคำ

ประกอบกับเทรนด์สุขภาพมาแรงในช่วง 2-3 ปีมานี้ จึงทำให้ มะเขือเทศกลายเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของสายสุขภาพ เพราะอุดมด้วย วิตามินเอ มีส่วนช่วยคงสภาพปกติของการมองเห็น เพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยลดเลือนจุดด่างดำบนผิว และ ไลโคปีน (Lycopene) สารต้านอนุมูลอิสระ มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ ช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัย ไปจนถึงลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งกับอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย

จากประโยชน์มากมายของมะเขือเทศ พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จึงเปิดตัวแคมเปญ มะเขือเทศที่รัก เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของมะเขือเทศไปยัง กลุ่มคนรุ่นใหม่ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ครอบครัวมะเขือเทศ อันดับ 1 แห่งความภาคภูมิใจ

160128946368

นิทรรศการ Discover Doi: FROM FARM to CITY ตามรอยการเดินทางของผลผลิตมะเขือเทศดอยคำ

โดยร่วมกับ สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดนิทรรศการ Discover Doi: FROM FARM to CITY ตามรอยการเดินทางของผลผลิตมะเขือเทศที่ถูกคัดสรรจากเกษตรกรไทยภาคอีสานตอนบน ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดจนถึงมือคุณ เพื่อเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวเจเนอเรชั่นใหม่ได้ตามรอยการเดินทางของผลผลิตมะเขือเทศดอยคำ ณ Co-Creation Space ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ วันนี้-8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น.

160128956447

ลายเส้นภาพวาดใหม่บนบรรจุภัณฑ์ดอยคำ ที่มีแรงบันดาลใจจากการปลูกมะเขือเทศของเกษตรกรในพื้นที่

ภายในนิทรรศการนำเสนอเรื่องราว “เส้นทางมะเขือเทศดอยคำผ่าน ลายเส้นภาพวาดใหม่ ที่มีแรงบันดาลใจจากการปลูกมะเขือเทศของเกษตรกร ใช้บนบรรจุภัณฑ์ดอยคำ จำนวน 3 ลวดลาย นับแต่นี้ ดังนี้

ลวดลาย เส้นทางสายมะเขือเทศ แสดงพื้นที่เพาะปลูกมะเขือเทศที่อุดมสมบูรณ์ในเขตอีสานตอนบน

ลวดลาย การขึ้นค้าง วิธีการปลูกผลผลิตมะเขือเทศแบบแนวตั้ง โดยการใช้คานไม้พยุงลำต้นไม่ให้ราบไปกับพื้นดิน ช่วยลดสาเหตุการเน่าเสียของผลมะเขือเทศ ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

ลวดลาย รถอีแต๊ก ยานพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ของเกษตรกรภาคอีสานตอนบน ใช้บรรทุกมะเขือเทศจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระดับความสุกเหมาะสม พร้อมนำไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบครัวมะเขือเทศดอยคำ

160128961544

พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 

เราตั้งใจเผยแพร่ผลงานที่ล้นเกล้ารัชกาลที่เก้าทรงทำไว้ เพื่อช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารด้วยการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน และแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพดอยคำให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากขึ้น ถ้าคนรุ่นใหม่ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอยคำเพิ่มเติมจากคนที่รู้จักดอยคำอยู่แล้ว ก็เท่ากับน้องๆ ได้ช่วยเกษตรกรในการที่เขาจะขายผลผลิตได้มากขึ้นอีกทางหนึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทดอยคำฯ กล่าวถึงที่มาของการจัดแคมเปญ มะเขือเทศที่รักและนิทรรศการ Discover Doi: FROM FARM to CITY

160128977673

น้ำมะเขือเทศ 3 สูตรพิเศษจากดอยคำ

นอกจากเดินอ่านเรื่องราวและชมภาพความเป็นมาของมะเขือเทศดอยคำ ผู้มาชมงานยังสามารถชิม เครื่องดื่มน้ำมะเขือเทศ 3 สูตรพิเศษ (แก้วละ 80 บาท) ที่ดอยคำสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างว่า น้ำมะเขือเทศสามารถต่อยอดเป็นเครื่องดื่มชวนชิมได้อีกหลายสูตร ตั้งชื่อให้กับเครื่องดื่มน้ำมะเขือเทศสูตรพิเศษในงานไว้ดังนี้

  • Tomato Sunrise ต้อนรับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่า กับน้ำมะเขือเทศแท้ ผสานรสชาติของสมุนไพรเผ็ดร้อนและซอสพริกทาบาสโก เพิ่มสีสันด้วยพริกลูกชุบสีแดงสด
  • Tomato Sunshine จากสูตรน้ำมะเขือเทศรสชาติยอดนิยมของร้านดอยคำ (Tomato Legend) ผสมผสานความเปรี้ยวอมหวานและกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำเสาวรสแท้ เพิ่มรสสัมผัสนุ่มละมุนด้วยวิปครีมกลิ่นวานิลลา
  • Tomato Sunset น้ำมะเขือเทศสีม่วงเข้มจากการผสมผสานรสชาติเอกลักษณ์ของน้ำมัลเบอร์รีแท้ ตกแต่งด้วยมะเขือเทศเชอร์รีอบแห้งให้เคี้ยวเพลินๆ รสชาติเปรี้ยวแต่อมหวานมากกว่า Tomato Sunshine

160128991890

วัตถุดิบ-เครื่องปรุงรสของ "ผัดไทยไข่โสร่ง" มีผลิตภัณฑ์มะเขือเทศดอยคำเป็นส่วนประกอบ

ดอยคำยังแสดงให้เห็นว่า ‘น้ำมะเขือเทศสามารถนำมาประยุกต์เป็นส่วนผสมของ อาหารไทยอย่าง ผัดไทย ก็ได้

โดยเชิญนักแสดงหนุ่ม เต-ตะวัน วิหครัตน์ เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมสาธิตการทำอาหารเมนู ผัดไทยไข่โสร่ง กับเชฟจากร้านดอยคำ เชฟแม็ค-อนุชา พัฒนาศิริรักษ์ โดยการใช้น้ำมะเขือเทศแท้ 100% ที่ผลิตจากมะเขือเทศต้นฤดูกาล รสชาติดีที่สุด เป็นหัวใจหลักของ ซอสผัดไทย นำมาผสมกับ น้ำมะขามเปียก เต้าหู้ยี้ น้ำตาลปี๊บ หอมแดงซอย น้ำปลา เพิ่มมิติของรสชาติหวานนิดเผ็ดหน่อยด้วย มะเขือเทศทาขนมปัง ช่วยชูรสชาติผัดไทยจานนี้ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ผู้มาร่วมงานเปิดแคมเปญเมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 17 กันยายน 2563 ที่ได้ชิม ต่างชมเป็นเสียงเดียวว่าอร่อยและสุขภาพดีอีกด้วย

160129110924

เต-ตะวัน วิหครัตน์

1601290079100

เต-ตะวัน วิหครัตน์ สาธิตเมนูผัดไทยไข่โสร่ง ร่วมกับ เชฟแม็ค-อนุชา พัฒนาศิริรักษ์

160129003991

ลงมือผัด

160129012832

ผัดไทยที่ใช้น้ำมะเขือเทศดอยคำเป็นส่วนผสม

160129036052

ผัดไทยไข่โสร่งเตรียมแจกให้ผู้ร่วมงานชิม

160129027549

แจกให้คนรุ่นใหม่ชิม

ในงานนี้ ‘ดอยคำยังนำ เทคโนโลยีภาพเสมือนจริง หรือ AR (Augmented Reality) มาใช้เป็นสื่อกลางในรูปแบบ AR Games เกม “งับมะเขือเทศ” และ VDO 3 มิติ บอกเล่าเรื่องราวเส้นทางมะเขือเทศ แบ่งออกเป็น 3 เรื่องราว ได้แก่ ของขวัญธรรมชาติ พืชผลล้ำค่าจากแดนไกล, เส้นทางสายมะเขือเทศแห่งแดนอีสาน และ ที่ 1 แห่งความภาคภูมิใจ ผลผลิตที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้ กินดี...อยู่ดี เข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการ Add Line @DoiKham

ภายในงานยังมีตลาดนัดสินค้าดอยคำ (Pop-Up Market) พร้อมโปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้าดอยคำภายในงานตั้งแต่ 350 บาท รับฟรี หน้ากากอนามัยแบบผ้า ลวดลาย “มะเขือเทศที่รัก” มูลค่า 150 บาท ฟรี 1 ชิ้น หรือซื้อสินค้าดอยคำ ครบ 500 บาทขึ้นไป รับฟรี แก้ว AR มะเขือเทศที่รัก พิมพ์ลายและชื่อได้ตามต้องการ จำนวนจำกัด 100 ชิ้น (โปรโมชั่นแก้ว AR เฉพาะวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตลอดระยะเวลาที่จัดงานเท่านั้น)

160129202999

Discover Doi: FROM FARM TO CITY เป็นนิทรรศการที่จะเปลี่ยนภาพจำของมะเขือเทศดอยคำในมุมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน และความรู้ใหม่ๆ เช่น มะเขือเทศที่ผ่านความร้อน มีไลโคปีนมากกว่ามะเขือเทศสด ฯลฯ ร่วมตามรอยเส้นทางมะเขือเทศ เปิดประสบการณ์รสชาติ-รสสัมผัสที่แตกต่างของ น้ำมะเขือเทศดอยคำ และ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ผลิตภัณฑ์แห่งคุณค่าจากแนวพระราชดำริอุตสาหกรรมเกษตรใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อการพัฒนาชนบท สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลซึ่งครั้งหนึ่งเคยทุรกันดารและใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก

...ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง