เปิด ‘หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน’ เขตสะพานสูง จอมทอง พระนคร

เปิด ‘หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน’ เขตสะพานสูง จอมทอง พระนคร
28 กันยายน 2563
121

วันนี้ (28 ก.ย. 63) เวลา 10.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร (ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” เขตสะพานสูง

160128959477

โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ห้องประชุมรามคำแหง ชั้น 2 สำนักงานเขตสะพานสูง จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสะพานสูง ซึ่งสำนักงานเขตสะพานสูงได้จัดตั้งหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทานขึ้น บริเวณชั้น 3 ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง โอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสะพานสูงจำนวน 13 ราย และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำปทุมธานี จำนวน30,000 ตัว ร่วมกับจิตอาสาชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง บริเวณลำรางบ้านม้าบน แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง ซึ่งลำรางบ้านม้าบน (จากคลองบ้านม้าถึงคลองมอญ) อยู่ติดกับชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง ความยาว 1,189 เมตร ความกว้าง 4-6 เมตร เพื่อให้ชุมชนมีส่วนรวมในการดูแลรักษาลำราง เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน รวมถึงเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในลำรางดังกล่าว เพื่อสาธารณประโยชน์ของชุมชนอีกด้วย

160128959110

ต่อมา เวลา 13.00 . ปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง โดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 8 ผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล9 ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจ 904 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง ชั้น 1 สำนักงานเขตจอมทอง จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง ซึ่งสำนักงานเขตจอมทอง จัดตั้งหอเกียรติยศพระราชทาน เขตจอมทองขึ้น บริเวณชั้น 1 สำนักงานเขตจอมทอง ขนาดความกว้าง 7 เมตร ความยาว 7.5 เมตร มีเนื้อที่โดยรวมภายใน 50 ตารางเมตร โอกาสนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตจอมทอง พร้อมปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตจอมทอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพื่อสาธารณประโยชน์อีกด้วย


160128959463

จากนั้น เวลา 14.30 . ปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิด หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตพระนคร โดยมี ผู้บริหารสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ผู้แทนกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ผู้แทนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตพระนคร จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชมหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทาน เขตพระนคร ซึ่งสำนักงานเขตพระนครได้จัดตั้งขึ้นบริเวณพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โอกาสนี้ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้าง หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตพระนครพร้อมร่วมปลูกต้นทองอุไร (Yellow bell) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนหย่อมด้านข้างหอเกียรติยศฯ หน้าประตูทางออกสำนักงานเขตพระนครฝั่งถนนสามเสน

160128959222

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหารกรุงเทพมหานครข้าราชการและบุคลากรของ กรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป สำหรับหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูล และแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทานในแต่ละพื้นที่เขต และยังเป็นสถานที่ที่ประกาศยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง

กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานด้านจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ จิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้งนี้ หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน (Hall of Fame) เป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทานผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 เขต

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครเปิด หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน แล้ว27 สำนักงานเขต ได้แก่ บางกะปิ สายไหม วังทองหลาง จตุจักร บางเขนบางกอกน้อย ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางพลัด บางคอแหลม สาทรราชเทวี คลองเตย ยานนาวา ธนบุรี พญาไท บางนา คลองสาน วัฒนาลาดพร้าว บางซื่อ บางรัก ห้วยขวาง มีนบุรี สะพานสูง จอมทอง และพระนคร

สำหรับประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชม หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 .

160128959331

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง