เคาะ 'คำรณ โกมลศุภกิจ' ขึ้นแท่นประธานสภา กทม.คนใหม่

เคาะ 'คำรณ โกมลศุภกิจ' ขึ้นแท่นประธานสภา กทม.คนใหม่
28 กันยายน 2563
190

มติเลือก "คำรณ" เป็นประธานสภา กทม.คนที่ 22 แทน "นิรันดร์" ดำรงตำแหน่งครบวาระ

ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร(กทม.) อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 4) ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ประชุมกำหนดวาระการประชุมเลือกประธานสภา กทม. และรองประธานสภา กทม.คนใหม่ เนื่องจากนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภา กทม.ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 ..ที่ผ่านมา

160127248361

160127248322

ทั้งนี้ ในการประชุม นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภา กทม.ได้เชิญสมาชิกสภา กทม.ผู้มีอายุสูงสุด คือ นายคำรณ โกมลศุภกิจ ทำหน้าที่ประธานชั่วคราว เพื่อเลือกประธานสภา กทม. รองประธานสภา กทม.โดยที่ประชุมสภา ได้มีมติเลือกนายคำรณ โกมลศุภกิจเป็นประธานสภา กทม.คนที่ 22 และเลือกนายกิตติ บุศยพลากร เป็นรองประธานสภา กทม.คนที่หนึ่ง และพล..โกญจนาท จุณณะภาตเป็นรองประธานสภา กทม. คนที่สอง นอกจากนี้ ประธานสภา กทม.คนใหม่ยังได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ในวันที่1 ..นี้

160127252170

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: