'สมพงษ์' เซ็นหนังสือลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้ว

'สมพงษ์' เซ็นหนังสือลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้ว
26 กันยายน 2563
3,306

เปิดหนังสือ'สมพงษ์' เซ็นใบลาออกพ้นหัวหน้า 'เพื่อไทย' โอดโครงสร้างพรรค กระทบ กก.บห.ไม่อาจปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ลงนามหนังสือ ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ พรรคเพื่อไทย ครั้งที่ 1/2562 ได้เลือกให้ผมดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา โดยมีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 29 คน เต็มตามข้อบังคับพรรคตาม พ.ร.ป.พรรคการเมืองและข้อบังคับพรรค คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นองค์กรสูงสุดของพรรค มีอำนาจหน้าที่สำคัญในการดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และข้อบังคับพรรค กำหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาพรรค กำกับดูแล และตรวจสอบให้องค์กรของพรรคส่วนต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของพรรค และมีอำนาจและหน้าที่อย่างอื่นๆ อีกหลายประการ

ที่ผ่านมา ผมเห็นว่า ด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร และการกำหนดภารกิจในส่วนต่างๆ ของพรรค ทำให้คณะกรรมการบริหารยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามนโยบายและข้อบังคับของพรรค ผมจึงเห็นว่าสมควรที่จะปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารเสียใหม่ เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และเพื่อให้การบริหารงานของพรรคเพื่อไทยเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามนโยบายของพรรคที่ได้ประกาศไว้

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป เพื่อจะได้มีการเรียกประชุมใหญ่สมัยวิสามัญ และเลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

160111219240

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: