โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'เมทินี ชโลธร' ประธานศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'เมทินี ชโลธร' ประธานศาลฎีกา
25 กันยายน 2563
2,317

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร เป็นประธานศาลฎีกา


ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

โดยที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา แทนนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งประธานศาลฎีกา ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางเมทินี ชโลธร ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

160104081237

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง