'กรมบัญชีกลาง' กำหนดแนวทางการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้น 'ปีงบประมาณ' ส่วนราชการที่มีสำนักงานในตปท.

'กรมบัญชีกลาง' กำหนดแนวทางการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้น 'ปีงบประมาณ' ส่วนราชการที่มีสำนักงานในตปท.
25 กันยายน 2563
326

"กรมบัญชีกลาง" กำหนดแนวทางการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้น "ปีงบประมาณ" ของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ

เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้น "ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" ปรากฏว่าส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศหลายแห่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณนั้นต่อไป

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรากฏว่าส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศหลายแห่งไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 และยังมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณนั้นต่อไป โดยระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 33 กำหนดว่า 

เงินที่จัดส่งให้สำนักงานในต่างประเทศใช้จ่ายเมื่อสิ้น "ปีงบประมาณ" แล้ว หากมีเงินเหลือให้นำส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปี ในกรณีที่สำนักงานในต่างประเทศมีหนี้ผูกพัน และไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ให้เก็บเงินไว้  เพื่อจ่ายสำหรับการนั้นต่อไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน เว้นแต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 6 เดือน หากมีเงินคงเหลือให้นำเงินส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายใน 30 วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณดำเนินการเบิกหักผลักส่ง   

160102246334

“ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศและได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้แล้ว แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2563 สามารถเก็บเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2564 สำหรับงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ให้สำนักงานในต่างประเทศนำเงินส่งคืนส่วนราชการเจ้าของงบประมาณภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 103 โดยให้ส่วนราชการจัดทำหนังสือแจ้งรายละเอียดการเก็บงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปี ส่งให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อให้ส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศสามารถใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: